Mindre energieffektiviseringsåtgärder

För att energieffektivisera kommunens fastigheter och därmed minska miljöbelastningen genomförs en rad mindre åtgärder i år som dessutom kommer att bidra till att långsiktigt reducera kostnader.

Inom Luleå kommun pågår energieffektiviseringen för fullt. Exempelvis:

Värme

 • Konvertering från elvärme till vattenburna system.
 • Injustering av värmesystem.
 • Utbyte eller installation av max begränsade termostatventiler.
 • Utbyte till behovsstyrda pumpar i undercentraler.
 • Utbyte av gamla undercentraler. Bland annat nya undercentraler på Örnässkolan, Porsöcentrum, Ormbergsskolan och Boskataskolan. 
 • Nya mätare och uppkoppling av dessa.
 • Ombyggnation av Persö närvärmecentral under 2013.
 • Byte pelletspanna och ombyggnation av pannrum på Alviksskola 2012-2013.
 • Ormbergsanäggningens panna ersätts med ny och effektivare panna. Den befintliga pannan ska bytas ut till en modern helautomatisk pelletspanna med hög verkningsgrad och lågt underhållsbehov. Pelletsanläggningen kommer även att kompletteras med ackumulatortankar och solpaneler. Beräknas färdigställas hösten 2014.
 • Konvertering från direktverkande el till fjärrvärme på Svedjeskolans paviljong.

El

 • Behovsstyrning av pumpar.
 • Behovsstyrning av motorvärmare med bland annat ID tagg och web styrning.
 • Byte till energieffektivare armaturer och bättre styrning av dessa på fastigheter och gatubelysning.
 • 7 skolsporthallar ska få energieffektiva armaturer med belysningsstyrning. 
 • Under 2013 byts cirka 1200 motorvärmarplatser ut i kommunens anläggningar. Ytterligare 600 kommunala motorvärmarplatser ska få tid- och temperaturstyrning under perioden 2014/15.

Styr- och övervakning

 • Byte och komplettering av styr och regler utrustning.
 • Insamling av energidata och bearbetning av denna med nytt energiuppföljningssystem.
 • Fjärrstyrning av anläggningar via överordnat system.
 • Driftoptimering.

Byggnadsskalet

 • Tilläggsisolering av framför allt takbjälklag. Bland annat ska Borgmästarskolan få tilläggsisolering av vindsbjälklag.
 • Byte till energieffektivare fönster.

Ventilation

 • Byte till modernare luftbehandlingsaggregat eller modernisering av befintliga aggregat för minskad elanvändning samt högre grad av värmeåtervinning.
 • Behovsstyrd ventilation.
 • Mätning och loggning på befintliga luftbehandlingsanläggningar för optimering och säkerställande av avsedd funktion.
 • Klöverträskskolans ventilationssystem ska få ny styrning och övervakning. 
 • Nya effektiva ventilationsfläktar på Per-Hindersa och Kallkällans äldreboende ska installeras. Besparingspotentialen för fläktenergin beräknas bli ca 50 %.

Övrigt

 • Visualisering av energiförbrukning i utvalda kommunala byggnader exempelvis Kulturens Hus, Stadshuset och Ormbergsskolan.