Energideklaration

Enligt lagen ska villor och radhus som byggs och säljs energideklareras. I energideklarationen redovisas bland annat husets energianvändning och förslag på hur du kan göra för att sänka dina energikostnader.

Nya regler för energideklarationer gör det lättare för dig att se hur mycket energi en byggnad förbrukar, jämfört med andra. En annan nyhet är att du på Boverkets hemsida kan söka efter gjorda energideklarationer. Se mer på Boverkets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Enligt de nya reglerna ska energiprestandan tydligt anges i annonser när byggnader ska säljas eller hyras ut. Du som spekulant på till exempel en villa eller bostadsrätt eller som är en blivande hyresgäst kan därför på ett enkelt sätt väga in byggnadens energiegenskaper i ditt val.

Tillsynen är delad

Det är till Boverket man som husägare ska skicka sin energideklaration eftersom det är de som registrerar och samlar in energideklarationer. Det innebär att Boverket har tillsyn över att en energideklaration har upprättats, visats eller överlämnats. Tillsynen gäller även att en uppgift om byggnadens energiprestanda finns med vid annonseringen. Kommunen har för alla nybyggnationer tillsyn över att det nya husets energiprestanda är tillräcklig utifrån Boverkets Byggregler.

Byggnader som omfattas av lagkravet

Nya byggnader
Alla nya byggnader ska ha en energideklaration. Det är alltid byggherren som ansvarar för att nya byggnader energideklareras. Energideklarationen kan ses som ett kvitto på att den nya byggnaden verkligen har de energiegenskaper som byggherren planerade för.

Byggnad som säljs
När en byggnad säljs ska det finnas en energideklaration. Kravet på energideklaration gäller även då en del av en byggnad säljs, till exempel en lägenhet i en bostadsrättsförening eller en ägarlägenhet. Kravet gäller oavsett om det är en bostad eller lokal som säljs. Men vissa undantag finns, exempelvis fritidshus och byggnader som är mindre än 50 kvadratmeter.

Byggnad som hyrs ut eller på annat sätt upplåts med nyttjanderätt
Det ska finnas en energideklaration när en byggnad hyrs ut eller på annat sätt upplåts med nyttjanderätt. Kravet på energideklaration gäller även då en del av en byggnad upplåts med nyttjanderätt, till exempel en lägenhet eller en lokal. Dock finns vissa undantag från kravet på energideklaration, exempelvis fritidshus och byggnader som är mindre än 50 kvadratmeter.

Allmänna byggnader
Byggnader som ofta besöks av allmänheten och har en uppvärmd golvarea på 500 kvadratmeter eller mer ska alltid ha en energideklaration. En sammanfattning av energideklarationen ska visas för allmänheten på en väl synlig och framträdande plats i byggnaden.

Byggnader som omfattas är bland annat skolor, bibliotek och simhallar. Detta gäller både offentligt och privat ägda byggnader.

Undantag från skyldigheten att energideklarera

Följande byggnader är undantagna:

  • Byggnader som i huvudsak används till andakt eller religiös verksamhet.
  • Industrianläggningar och verkstäder.
  • Fritidshus med högst två bostäder.
  • Tillfälliga byggnader som är tänkta att användas i högst två år.
  • Ekonomibyggnader inom skogs- och jordbruksnäring.
  • Fristående byggnader mindre än 50 kvadratmeter.
  • Hemliga byggnader, till exempel försvarsbyggnader.

Hus med nyttjanderätt där:
1. Upplåtelsen är tillfällig eller avser en så liten del av byggnaden att energiprestandan påverkas obetydligt.

2. Upplåtelsen sker mellan företag i samma koncern. Eller mellan en fysisk person och ett företag som denne äger.

3. Upplåtelsen sker genom arrende vars huvudsakliga syfte är upplåtelse av jord och byggnaden inte används som bostad åt arrendatorn.

En och tvåbostadshus med nyttjanderätt om upplåtelsen sker:
1. På grund av ägarens arbete eller studier på annan ort, utlandsvistelse, sjukdom med mera.

2. Genom testamente.

3. Till närstående eller någon som redan disponerar byggnaden.

Vid försäljning av byggnad:
1. Mellan företag inom samma koncern. Eller mellan en fysisk person och ett företag som denne äger.

2. Genom expropriation eller inlösen.

3. Från konkursbo eller genom exekutivt förfarande.

4. Till närstående eller någon som redan disponerar byggnaden

Regelverk

Regelverket för energideklarationerna består av lagen om energideklaration för byggnader, förordningen om energideklaration för byggnader samt Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader och Boverkets föreskrifter och allmänna råd för certifiering av energiexpert.

Läs också mer på Boverkets webbplats om energideklaration.länk till annan webbplats