Klimatskal och form

Från det uppvärmda huset strävar värmen efter att ta sig ut till den omgivande lägre temperaturen utomhus. Ett bra klimatskal med välisolerade väggar, tak, dörrar och fönster ser till att hålla kvar värmen så länge som möjligt i huset, det är lufttätt och har få köldbryggor. Se till att ditt nya hus har ett bra klimatskal redan från början så får du lägre energikostnader för uppvärmningen och rätt typ av värmesystem och rätt dimensionerat.

U-värde

Klimatskalets förmåga att bromsa värmeflödet anges med U-värdet (mäts i Watt (W) per m2 och grad Kelvin). Ju lägre U-värdet är desto bättre isolering har väggen, fönstret, taket etc. Några exempel:

  • 100 mm isolering i en vägg har ett U-värde på ungefär 0,4 W/m2 K
  • 500 mm tjockt isolerat vindsbjälklag har, med bra isoleringsmaterial, U-värdet 0,1 W/m2 K
  • Ett högisolerat fönster har U-värdet 0,9 W/m2 eller lägre
  • Ett äldre treglasfönster 2,0 W/m2
  • Ett äldre tvåglasfönster har U-värdet 2,8–3 W/m2 K

Rekommenderade U-värden vid nybyggnation

ByggnadsdelU-värde
Vindsbjälklag0,08
Ytterväggar0,13
Golv (mot mark)0,13
Fönster0,8
Ytterdörr0,8

Tätskikt, fuktspärr

Var noga med tätskiktet! Ett otätt hus kan leda till fuktproblem och onödiga värmeförluster. Tätskiktet kan skadas under byggets gång, så ställ krav på att huset ska provtryckas när det är färdigt! Ett bra värde är 0,3 l/s m2. En av förutsättningarna för ett energisnålt hus är att det är absolut tätt, och att alla luftrörelser är kontrollerade. I ett helt tätt hus kan ett bra inneklimat uppnås genom styrd till- och frånluftsventilation.

Tak

Energimyndigheten rekommenderar att vinds- eller takbjälklaget ska isoleras med 500 mm (0,11 W/m2K).

Ytterväggar

Ju mer isolering desto mindre värmeförlust och lägre U-värde. Energimyndigheten rekommenderar att ytterväggarna isoleras med minst 300 mm (0,15 W/m2K) isolering.

Grund och golv

Energimyndigheten rekommenderar att man isolerar med minst 150 mm isolering under golv mot mark. Har man golvvärme måste man ha minst 300 mm isolering för att man inte ska orsaka problem med att man värmer upp marken under huset så det står på en "värmekudde". Viktigt är att om man gör en platta på mark ska den inte isoleras på ovansidan eftersom då riskerar reglar som står på plattan (som är kall och nästan 100 % RF) att angripas av fukt. Bättre att isolera under plattan som då är varm och har låg RF.


Fönster och dörrar

Ska du bygga nytt hus ska du välja de mest energieffektiva fönstren som finns. Moderna energieffektiva fönster släpper bara igenom en tredjedel så mycket värme som äldre två-glasfönster. Fråga efter energimärkning och fönster med låga U-värden. Välj fönster med U-värde 0,9 W/m2K eller lägre vilket motsvarar energiklass A.

Är fönstren dessutom P-märkta garanterar det god kvalitet. Bygg inte alltför mycket fönster, ett riktvärde är att den sammantagna fönsterytan ska vara mindre än 20 % av golvytan i huset. Om du väljer fönster som är mer än ca 150 cm höga uppstår risk för kallras framför fönstren.

Även dörrar ska ha ett lågt U-värde, fråga leverantören innan du gör ditt val.

Husets form, planlösning och läge

Ju mer kompakt och likt en kub huset är, desto mer energieffektivt blir det. Formen på en tvåvånings kubisk funkisvilla är till exempel betydligt mer energieffektiv än Norrbottensgårdens långsmala form eller ett hus med många vinklar och vrår. Med en effektiv planlösning så kan du också hålla nere husets yta och därigenom även energibehovet.

Tomtens läge kan påverka energibehovet. Tänk igenom hur du bäst utnyttjar tomten utifrån sol- och vindförhållanden. Nära havet är det extra viktigt att huset är både vind- och lufttätt. För eventuell installation av solfångare (vatten och värme) och solceller (el) på ditt hus bör det finnas en yta mot söder där de kan placeras. Även sydost och sydvästvända lägen går bra.

Mer information om klimatskalet, dörra, fönster mm