Bygga nytt hus

Ska du bygga nytt hus? Bygg energisnålt och spara många tusentals kronor och lev miljösmartare! Att bygga energieffektivt kan kosta något lite mer i byggskedet men pengarna tjänar du snart in på lägre energikostnad. Ditt hus ger då också mindre belastning på miljön och är skönare att bo i!

Att bygga ett nytt hus är spännande. Men glöm inte att ta reda på hur mycket uppvärmningen av det nya huset kommer kosta! Kanske du vill ha ett hus med bättre isolering än husleverantörens standard?

Att bygga ett nytt hus är ett stort åtagande och det är mycket att tänka på och ta ställning till. I detta skede är det lätt att glömma bort framtida driftskostnader och bara titta på vad huset kostar att köpa. Uppvärmning är dock en stor post i de framtida utgifterna.

I Boverkets byggregler anges vilken specifik energianvändning huset får ha och i Luleå är det 130 kWh/m2 och år för hus som har annat uppvärmningssätt än elvärme och 95 kWh/m2 och år om det är eluppvärmt. Bor du i ditt hus under 20 år tid kommer du troligtvis lägga mellan 200 000 och 300 000 kr för uppvärmning och hushållsel under denna tid. Stiger energipriserna blir det naturligtvis dyrare.

Därför bör man verkligen tänka över om det kanske är värt att välja bättre energiprestanda på huset än vad som är husleverantörens standard. Boverkets byggregler är minimikrav, vilket inte är detsamma som den ekonomiskt mest optimala lösningen. Tyvärr nöjer sig de flesta husleverantörer med att precis klara byggreglerna.


Lågenergihus, passivhus, nollenergihus och plusenergihus?

Det finns många olika begrepp när man pratar om hus som byggs med låga energibehov. Här reder vi ut begreppen!

Ett lågenergihus är ett begrepp som används för hus som använder mindre energi än vad byggnormen kräver. Det finns ingen definition på vad ett lågenergihus är. Passivhus, nollenergihus och plusenergihus är alla lågenergihus med extra höga krav. Lågenergihus är alltså ett samlingsnamn för alla hus som byggs så att de är energieffektiva.

Ett passivhus är ett hus som har så små värmeförluster att inget traditionellt värmesystem behövs. Det värms passivt genom värmen från människor, apparater och solinstrålning.

Ett nollenergihus är i grunden ett passivhus men är dessutom försett med solceller, vindkraftverk och solfångaresom ger energi till huset. Huset är självförsörjande på energi.

Ett plusenergihus är också ett passivhus i grunden och försett med solceller, vindkraftverk och solfångare som ger en överproduktion av energi, så det blir "plus" i energibalansen. Från ett plusenergihus kan man t ex sälja sin överskottsel.

Att bygga energieffektivt

Vill du bygga riktigt energisnålt ska du alltså bygga ett passivhus av något slag. Vill du inte gå så långt kan du bygga ett lågenergihus och ändå minska ditt energibehov radikalt jämfört med ett standardhus. Nedan listar vi ett antal saker du ska tänka på när du bygger ett lågenergihus.

Ett bra klimatskal (tak, väggar, fönster, dörrar, golv, grund) är nyckeln för att bygga ett hus som är energieffektivt. Ett bra klimatskal har god värmeisolering, är lufttätt och har få köldbryggor. Köldbryggor uppstår där byggmaterial med sämre isolerande förmåga bryter igenom det isolerande skiktet. Det kan till exempel vara en sockel av betong eller en träregel som utgör köldbryggan. Det gäller att ha omsorg om detaljerna för att undvika just köldbryggor och otätheter – klimatskalets svaga punkter.

När du bygger välisolerat och tätt är det extra viktigt med god ventilation för att människor och hus ska må bra. Mycket värme försvinner tyvärr ut med den varma inomhusluften. När du bygger energieffektivt ska du därför se till att välja ett ventilationssystem som tar tillvara på denna värme och återvinner den. Härutöver ska du naturligtvis se till att välja effektiva vitvaror och apparater samt installationer som minskar behovet av varmvatten.

Ett av de sista valen du ska göra är att välja ett värmesystem som lämpar sig för det hus just du tänker bygga. Generellt sett kan du välja ett enklare värmesystem ju bättre du bygger. Energipriser och förutsättningarna för olika energislag kan komma att ändras under husets livslängd varför det kan vara bra att välja ett flexibelt system. För att minimera påverkan på klimatet bör en förnybar energikälla väljas, till exempel sol, biobränsle eller el från vind eller vatten.

Klicka i menyn till höger för att läsa mer om klimatskal, ventilation, uppvärmning mm.