Katt i Luleå kommun

Lagar om djurhållning

Ett antal lagar där djurhållning tas upp. Lagtexten i kursiv stil.

Djurskyddslagen
Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.

Ta hand om katten på bästa sätt. Det är länsstyrelsen som har tillsynsansvaret när det gäller djurskydd.

Miljöbalken
Husdjur och andra djur som hålls i fångenskap skall förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer.

Ha sådan kontroll på katten och sköt om den så att inte några besvär uppkommer för andra människor. Tänk på andras allergier. Det är miljö- och byggnadsförvaltningen som har tillsynsansvaret enligt miljöbalken.

Lag om tillsyn över hundar och katter
Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.

Du ska ha uppsikt över din katt så att den inte kan ställa till med något ofog.

En katt som med skäl kan antas vara övergiven eller förvildad, får dödas av jakträttshavaren eller av någon som företräder denne. Inom tätbebyggt område krävs dock tillstånd av polismyndigheten.

Jordabalken kap 12 25 §
När hyresgästen använder lägenheten skall han se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas (störningar i boendet). Hyresgästen skall vid sin användning av lägenheten också i övrigt iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten.

Ifall du missköter din katthållning i ditt boende så att andra blir störda kan du mista din lägenhet.

Lokala ordningsföreskrifter för Luleå
Katter nämns inte i den.

Ifall jag får problem med min (eller någon annans) katt?

Ifall du känner dig störd av någons katt är det oftast bäst att direkt kontakta kattens ägare och berätta om problemen du upplever. När det gäller övriga frågor kan du följa den här listan för att se vart du skall vända dig.

Kontaktlista

Vem ska jag kontakta gällande?

Fastighetsägare

Länsstyrelsen 010-225 50 00

Miljö- och byggnadsförvaltningen 0920-45 30 00

Polisen 0920-114 14

Veterinär (se Gula sidorna)

Avlivning

 

 

 

 

X

Djurskydd

 

X

 

X

X

ID-märkning

 

 

 

 

X

Kastrering

 

 

 

 

X

Klagomål på katt

X

 

X

 

 

Bortsprungen katt

 

 

 

X

 

Om jag hittar en ID-märkt katt

 

 

 

X

 

Trafikskadad katt

 

 

 

X

X

 

Några goda råd

• Tänk efter före du skaffar katt
• Lär dig mer om katter, låna på biblioteket och sök på internet
• Låt inte katten uträtta behov i barns sandlådor
• Plocka upp efter din katt
• Släpp inte ut din katt hur som helst
• Skaffa aldrig någonsin en sommarkatt
• Om du kastrerar eller steriliserar din katt blir katten lugnare, stannar hemma oftare och slutar med att kissa in illaluktande revir.

Katt på restaurang?

Tamdjur, till exempel katter, får inte ha tillträde till utrymmen där livsmedel bereds, hanteras eller lagras. De bör heller inte ha tillträde till andra platser som är av hygienisk betydelse för verksamheten, till exempel omklädningsrum och diskrum.

Företagaren som äger verksamheten avgör om katter och andra tamdjur ska ha tillträde till delar av lokalen där livsmedel inte bereds, hanteras eller lagras, till exempel matsalen i restaurang.

Bild på katt