Hund i Luleå kommun

Lagar om djurhållning

Ett antal lagar där djurhållning tas upp. Lagtexten i kursiv stil.

Djurskyddslagen
Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.

Ta hand om hunden på bästa sätt. Det är länsstyrelsen som har tillsynsansvaret när det gäller djurskydd.

Miljöbalken
Husdjur och andra djur som hålls i fångenskap skall förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer.

Ha sådan kontroll på hunden och sköt om den så att inte några besvär uppkommer för andra människor. Tänk på andras allergier. Det är miljö- och byggnadsförvaltningen  som har tillsynsansvaret enligt miljöbalken.

Lag om tillsyn över hundar och katter
Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.

Du ska ha uppsikt över din hund så att den inte kan ställa till med något ofog.

Jordabalken kap 12 25 §
När hyresgästen använder lägenheten skall han se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas (störningar i boendet). Hyresgästen skall vid sin användning av lägenheten också i övrigt iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten.

Ifall du missköter din hundhållning i ditt boende så att andra blir störda kan du mista din lägenhet.

Lokala ordningsföreskrifter för Luleå
Hundar skall hållas kopplade inom centrum hela året. I övrigt skall hundar hållas kopplade på försäljningsplats medan torghandel pågår, på lekplats samt under perioden från och med den 1 maj till och med den 30 september i park och på planteringsplats.

Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden. Av 2 och 3 §§ framgår att regleringen i detta stycke endast omfattar offentliga platser och vissa med offentliga platser jämställda områden. När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.

Hundar får inte vistas på följande begravningsplatser: Innerstadens kyrkogård, Örnäsets kyrkogård, Nederluleå kyrkogård och Råneå kyrkogård.

Föroreningar efter hund skall plockas upp:

- inom följande detaljplanelagda områden i Luleå tätort: Innerstaden, Norra Bergnäset, Villastaden, Bergstaden, Trolleberg, Trollheden, Trollnäs, Mjölkudden, Notviken Östermalm, Bergviken, Kallkällan, Klintbacken, Porsön, Björkskatan, Lulsundet, Kronan, Malmudden, Östra och Västra Skurholmen, Fridhem, Lövskataheden, Svartöstaden, Örnäset, Bredviken, Lerbäcken, Burströmska Gärdan, Karlsvik och Hertsön.

- inom följande detaljplanelagda områden i Gammelstads tätort: Stadsön, Ektjärn, Öhemmanet och Kyrkbyn.

- inom följande detaljplanelagda områden i Råneå tätort: Tallheden, Västibyn, Centrala Byn, Östra Byn, Norra Byn, Sundet, Hägnheden och Holmen.

- inom detaljplanelagda områden i Södra Sunderbyn, Alvik, Antnäs, Bensbyn, Bälinge, Måttsund, Rutvik, Klöverträsk, Persön, Sundom, Jämtön och Niemisel.

- på gång, cykel- och mopedbanor inom övriga detaljplanelagda områden än vad som ovan uppräknats.

Ifall jag får problem med min (eller någon annans) hund?

Ifall du känner dig störd av någons hund är det oftast bäst att direkt kontakta hundens ägare och berätta om problemen du upplever. När det gäller övriga frågor kan du följa den här listan för att se vart du skall vända dig.

Kontaktlista

Vem ska jag kontakta gällande?

Fastighetsägare

Länsstyrelsen 010-225 50 00

Luleå kommun 0920-45 30 00

Polisen 0920-114 14

Veterinär (se Gula sidorna)

Avlivning

 

 

 

 

X

Djurskydd

 

X

 

X

X

ID-märkning

 

 

 

 

X

Kastrering

 

 

 

 

X

Klagomål på hund

X

 

X

 

 

Bortsprungen hund

 

 

 

X

 

Någon som inte plockar upp efter sin hund

 

 

 

X

 

Lösspringande hund inom förbudsområde

 

 

 

X

 

 

Hund på restaurang?

Tamdjur, till exempel hundar får inte ha tillträde till utrymmen där livsmedel bereds, hanteras eller lagras. De bör heller inte ha tillträde till andra platser som är av hygienisk betydelse för verksamheten, till exempel omklädningsrum och diskrum.

Företagaren som äger verksamheten avgör om hundar och andra tamdjur ska ha tillträde till delar av lokalen där livsmedel inte bereds, hanteras eller lagras, till exempel matsalen i restaurang.

Enligt livsmedelsverkets vägledning till hygien bör funktionshindrad person få medföra ledarhund, servicehund eller signalhund i serveringslokal och i vissa delar av en butik, under förutsättning att detta inte medför risk att livsmedlen förorenas.

Foto på en hund