Grävskopor-i-arbete

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan är en aktuell karta oftast i skala 1:500 över en fastighet som redovisar fastighetens exakta gränser och byggrätt enligt den gällande detaljplanen.

Behöver jag en nybyggnadskarta?
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar om nybyggnadskarta krävs. Avdelningen bygglov och prövning hjälper dig om du har några frågor om vilken typ av kartunderlag som du behöver för din situationsplan.

Nybyggnadskartan i sin helhet ska utgöra underlag till den situationsplan som krävs för miljö- och byggnadsnämndens granskning. Inga ändringar får alltså göras i nybyggnadskartan och hela nybyggnadskartan ska finnas med i situationsplanen.

När kan en nybyggnadskarta behövas?
I samband med bygglovsansökan krävs alltid en situationsplan. Inom detaljplanelagda områden ska situationsplanen alltid baseras på en aktuell nybyggnadskarta. Att situationsplanen ska baseras på en nybyggnadskarta kan även krävas i andra fall, t ex om bygglovet avser byggnation utanför detaljplan men med anslutning till kommunalt VA eller vid byggnation nära fastighetsgräns.

Nybyggnadskartan utgör en samlad redovisning av:

  • Fastighetens exakta mått och läge redovisade med fastighetsgränser
  • Gällande planer, byggnadsreglerande bestämmelser och officialrättigheter för aktuell fastighet, t ex planbestämmelser, strandskydd, fornlämningar, kommunalt vatten- och avloppsområde, skyddsområde för vattentäkt, servitut, ledningsrätt eller gemensamhetsanläggningar. Aktuell detaljplan bör ha vunnit laga kraft och eventuell fastighetsbildning vara genomförd innan slutlig nybyggnadskarta upprättas. Om inte redovisas detta på nybyggnadskartan med texten ”tomten är tolkad från ett förslag till detaljplan” respektive "förrättning pågår”. I båda dessa fall redovisas fastigheten med preliminära koordinater och cirka-arealer.
  • Befintliga byggnader
  • Markhöjdskillnader redovisade med markhöjdpunkter
  • Vägar, gator och gatuhöjder (befintliga och/eller projekterade)
  • Detaljer om förhållanden på fastigheten t ex luftledningar, kabelskåp och belysningsstolpar
  • Anslutningspunkter för vatten och avlopp (dagvatten, spillvatten), redovisade med höjd och dimension för anslutande ledningar i förbindelsepunkt
  • Angränsande fastigheter och deras byggnader intill aktuell fastighet.

Att tänka på!
Tänk på att det finns risk för skalfel när du skriver ut kartan själv. Kontrollera alltid mot skalstocken för att upptäcka eventuella fel. Kontrollera också så att symboler och teckensnitt ser rätt ut innan du skickar in situationsplanen till miljö- och byggnadsnämnden.