Bygglovsbefriade åtgärder

Här kan du läsa om de bygglovsbefriade åtgärderna som gäller från juli 2014. Här finns också information om friggebodar, mur, plank, skärmtak och andra bygglovsbefriade åtgärder.

Riksdagen har beslutat om fyra nya bygglovsbefriade åtgärder från och med 2 juli. Till skillnad från den gamla friggeboden behöver de flesta av dessa åtgärder anmälas till kommunen. Anmälan ska skickas tillsammans med:

- plan- och fasadritning i skala 1:100
- situationsplan i skala 1:500 med åtgärden inritad samt med mått till tomtgräns åt två håll.

Vid nybyggnad av komplementbostadshus ska en kontrollplan bifogas anmälan.

Miljö- och byggnadsnämnden ska sedan ge ett skriftligt startbesked innan du får påbörja byggandet. En avgift tillkommer för handläggning av ärendet. Kontakta miljö- och byggnadsförvaltningens kundtjänst för exempel på kostnad.

Se mer om bygglovsbefriade åtgärder på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats

Vissa områden i Luleå kommun är undantagna från de nya reglerna om bygglovsbefriade åtgärder på grund av att de ses som värdefulla ur historisk, kulturhistorisk eller miljömässig synpunkt. Områden som ligger inom riksintresse för totalförsvaret är också undantagna.

Läs om områdena där de nya reglerna inte gäller.öppnas i nytt fönster

De nya bygglovsbefriade åtgärderna är

  • Uppförande av komplementbyggnad på 25 kvm byggnadsarea med högst 4 meters nockhöjd - kräver placering 4,5 meter från tomtgräns samt anmälan och startbesked innan byggnation får påbörjas.
  • Uppförande av komplementbostadsbyggnad på 25 kvm byggnadsarea med högst 4 meters nockhöjd - kräver placering 4,5 meter från tomtgräns samt anmälan, kontrollplan och startbesked innan byggnation får påbörjas.
  • Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus på högst 15 kvm bruttoarea - kräver anmälan och startbesked innan byggnation får påbörjas.
  • Uppförande av högst två takkupor - ingrepp i den bärande konstruktionen kräver dock bygglov, kontrollplan och startbesked innan byggnation får påbörjas.
  • Inredning av ytterligare en bostad i enbostadshus - kräver anmälan, kontrollplan och startbesked innan byggnation påbörjas.

Innan startbesked ges ska miljö- och byggnadsnämnden pröva om åtgärden följer de lagar och föreskrifter som gäller för byggande. För åtgärderna 1-3 krävs att byggnaden/tillbyggnaden uppförs minst 4,5 m från fastighetsgräns. För mindre avstånd än 4,5 m krävs grannens medgivande (helst skriftligen för att undvika framtida missförstånd).

Mur, plank, skärmtak, altaner

I anslutning till bostadshus får du utan bygglov anordna skyddade uteplatser med mur eller plank som inte är högre än 1,8 meter. Muren eller planket får inte sträcka sig mer än 3,6 meter ut från huset och inte närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Läs mer om mur, plank och staket. Du får även bygga en altan eller ett trädäck i anslutning till din bostad. Var uppmärksam på om du bor inom ett särskilt värdefulla områden i kommunen, där det råder bygglovplikt på de allra flesta åtgärder som annars är bygglovbefriade.

Du får också utan bygglov ordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om taken inte är större än 15 kvadratmeter. Skärmtaken får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Friggebod

I bostadshusets omedelbara närhet får du också utan bygglov sätta upp fristående komplementbyggnader med en sammanlagd byggarea på högst 15 kvadratmeter, så kallade friggebodar. Den största höjden från mark till taknock får vara 3,0 meter. Byggnaden eller byggnaderna får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Kraven i BVL och i 2 och 3 kap PBL gäller alltid. "Friggeborätten" begränsas inte av några planbestämmelser. Däremot krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt inom 100 meter från hav, sjö och vattendrag.

De grannar som berörs kan medge att mur, plank, skärmtak och friggebodar placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter och då krävs inte heller bygglov.

Illustration bygglovsbefirade åtgärder

Mur, plank, skärmtak och friggebod

Måla och ändra fasad och tak

Inom ett område med detaljplan får du utan bygglov färga om, byta fasadbeklädnad eller byta takmaterial om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Dock krävs bygglov för ovan nämnda åtgärder i vissa speciella områden med kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Kontakta miljö- och byggnadsförvaltningens kundtjänst för mer information.

Utanför sammanhållen bebyggelse

Utanför det som räknas som sammanhållen bebyggelse, det vill säga grupper av hus på landet eller byar, finns det möjlighet att göra vissa åtgärder på befintliga byggnader samt uppföra en eller fler komplementbyggnader utan krav på bygglov.

Vill ni veta om en fastighet ligger innanför eller utanför sammanhållen bebyggelse? Luleå kommun har tagit fram ett kartmaterial där det framgår vilka områden som omfattas av begreppet. Nämnden kan ibland även göra bedömningen att en fastighet ingår i en större grupp av byggnader och kommer då också omfattas av begreppet sammanhållen bebyggelse. Ta alltid kontakt med oss på miljö- och byggnadsförvaltningen innan en åtgärd planeras, så hjälper vi er med ett svar.

Byggnadsnämnden i Luleå kommun antog följande riktlinjer 2012:

Utanför sammanhållen bebyggelse

  • Tillbyggnad 50% av befintlig yta men maximalt 30 kvm får göras utan krav på bygglov, om tillbyggnaden utförs minst 4,5 meter från tomtgräns.
  • Tillbyggnad som aviker från ovan angivet är lovpliktigt.
  • Komplementbyggnader mindre än 60 kvm, är inte bygglovspliktigt om byggnaden uppförs minst 4,5 meter från tomtgräns.