Bygglovsprocessen

När kommunen behandlar en ansökan om bygglov bedömer man om ett byggprojekt uppfyller de krav som finns. Kraven finns i första hand i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen samt detaljplaner. Bygglovsprocessen innehåller många moment. Här beskrivs de viktigaste stegen kort.

Bygglovsprocessen Ansökan Fullständiga handlingar Bygglovsbeslut Tekniskt samråd Startbesked Arbetsplatsbesök Slutsamråd Slutbesked

Ansökan

Bygglovsprocessen börjar när du skickar in en ansökan om bygglov till oss. Tänk på att en komplett ansökan kortar handläggningstiden. Du kan läsa mer om hur du söker bygglov på sidan Bygglov.

När vi registrerat din ansökan får du en bekräftelse av oss.

Mer information om bygglovsprocessen finns i Boverkets broschyr "Får jag bygga?"

Fullständiga handlingar

För att handläggningen av ditt bygglov ska gå snabbt och smidigt är det viktig att din ansökan innehåller rätt information. Om din ansökan inte är komplett när den kommer in till oss kommer vi skicka ett föreläggande om komplettering till dig. De tio veckornas handläggningstid börjar räknas först från det datum då vi fått in en komplett ansökan. Då skickas ett mottagningsbevis som meddelar detta. I vissa fall har vi möjlighet att förlänga handläggningstiden med ytterligare tio veckor, så tänk på att skicka in din ansökan om bygglov i god tid.

Bygglovsbeslut

De flesta beslut fattas av handläggaren själv. Större eller komplicerade ärenden beslutas av miljö- och byggnadsnämnden. Bygglovsbeslutet visar att du har fått bygglov. Vid en del mera omfattande byggnationer krävs en kontrollansvarig. Vanligtvis behöver du inte någon kontrollansvarig för små ändringar av en- och tvåbostadshus och inte heller för att bygga ett uthus eller ett garage eller uppföra en mur eller ett plank. I beslutet godkänner vi ditt förslag på kontrollansvarig. Där står också vilka eventuella villkor som gäller och andra upplysningar som du kan behöva.

Du får inte börja bygga innan du har fått ett skriftligt startbesked. I de flesta fall får du startbeskedet efter att du haft ett tekniskt samråd med oss. Vid enklare ärenden, till exempel för en mindre tillbyggnad, där det inte krävs tekniskt samråd eller kontrollansvarig kan du oftast få beslut om bygglov och startbesked samtidigt. Läs noga vad som gäller för ditt lov, det står i beslutet. Är du osäker, kontakta kundtjänsten på miljö- och byggnadsförvaltningen.

Tekniskt samråd

När du fått bygglov för en nybyggnation, bokar du och din kontrollansvarige en tid med en byggnadsinspektör för ett tekniskt samrådsmöte. Till samrådet kan också din entreprenör och projektör kallas och eventuella sakkunniga. Under det tekniska samrådet diskuterar vi arbetets planering och organisation, vilka kontroller som ska utföras, behovet av byggfelsförsäkring, färdigställandeskydd, energiberäkning (en beräkning av hur mycket energi byggnaden kommer att förbruka) med mera. Behövs arbetsplatsbesök bokar vi in det i samband med det tekniska samrådet.

Vi ska förutom att föra protokoll över vad som sagts och bestämts också informera om vilka andra tillstånd som du kan behöva från andra myndigheter.

Om vi har fått ett tillräckligt underlag fastställs kontrollplanen och ett startbesked utfärdas. I kontrollplanen ska bland annat framgå vilka kontroller som ska göras, vad som ska kontrolleras och vem som ska utföra kontrollen.

För enklare byggen behövs inget tekniskt samråd.

Startbesked – bygget får börja

OBS! Det är viktigt att du får ett startbesked innan du börjar bygga, det är ditt kvitto på att du får starta byggarbetet. Om du börjar innan du fått startbesked så bryter du mot plan- och bygglagen och riskerar att få betala en byggsanktionsavgift (straffavgift).

För enklare byggen får du ett startbesked i samband med ditt bygglov.

I startbeskedet fastställs ditt förslag till kontrollplan för bygget och vilka eventuella villkor du måste uppfylla innan du får börja bygga.

Arbetsplatsbesök

När bygget har varit igång en tid ska vi enligt plan- och bygglagen göra ett arbetsplatsbesök på ditt bygge. Normalt kommer vi på minst ett besök under byggtiden, ibland fler. Hur många arbetsplatsbesök vi ska göra bestäms på det tekniska samrådet och står också i ditt startbesked.

För enklare byggen behövs inget arbetsplatsbesök. Det bestäms i så fall under det tekniska samrådet. Om ärendet inte kräver ett tekniskt samråd så behövs inte heller något arbetsplatsbesök.

Den kontrollansvarige och byggherren ska vara med under besöket. Under besöket besiktar vi arbetsplatsen, där vi kontrollerar att bygglovet följs samt att de tekniska kraven uppfylls. Vi går också igenom hur kontrollplanen följs och kontrollerar att inget uppenbart strider mot byggreglerna. Byggnadsinspekören skriver ett protokoll över arbetsplatsbesöket som sedan skickas till dig och den kontrollansvarige.

Slutsamråd

När ditt bygge börjar bli färdigt är det dags för ett slutsamråd. Det ska hållas om ett tekniskt samråd tidigare har ägt rum. Ett slutsamråd är en avstämning mellan byggherren, det vill säga du själv, kontrollansvarig, byggföretaget, andra berörda och kommunen.

Slutsamrådet hålls vanligtvis på byggarbetsplatsen. Under mötet går man bland annat igenom utlåtanden som kontrollansvarig gjort och tittar på om byggandet skett enligt kontrollplanen. Slutsamrådet ligger till grund för att du ska få ditt slutbesked.

Slutbesked

Slutbeskedet är ett kvitto på att du äntligen får ta bygget eller genomförd åtgärd i bruk. För att få detta bevis måste du som byggherre först visa att alla krav som funnits i lovet, kontrollplanen, startbeskedet samt eventuellt andra beslut som tagits under arbetes gång, är uppfyllda. Vilka handlingar du behöver lämna in för att få ditt slutbesked framgår av startbeskedet.

Du får inte flytta in före du fått slutbeskedet, om du gör det kan vi ta ut en byggsanktionsavgift (straffavgift).

Om vi bedömer att det finns brister som inte är försumbara och som behöver åtgärdas eller att en kontroll behöver göras senare så får ett så kallat interimistiskt (tillfälligt) slutbesked meddelas. I det beskedet beskriver vi i vilken omfattning du får använda byggnaden. När åtgärderna har genomförts kan du få ditt slutbesked.