Bygglov

Här hittar du information om ansökan om bygglov och om hur du söker. Vi har även en länk till sidan för gällande detaljplaner.

Bygglov söker du när du tänkt bygga nytt, bygga till eller ändra byggnadens användningssätt, till exempel från bostad till kontor. Du kan också behöva bygglov för anläggningar som till exempel upplag, skyltar, plank och murar.

Uterum och inglasning av altaner och balkonger kräver oftast bygglov. Inom områden med detaljplan behöver du bygglov för att förändra en byggnads yttre utseende till exempel att byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial, placera fasadskyltar, ta upp en ny dörr eller nytt fönster. Har du en helt obebyggd fastighet måste du först ansöka om ett förhandsbesked.

Inom detaljplanerat område gäller lovplikt för all ny- och tillbyggnation.

Hur mycket du har rätt att bygga på din fastighet, finns att läsa i Luleå kommuns områdesbestämmelser/detaljplaner och dessa hittar du digitalt här.

Åtgärder som inte kräver lov kan i stället kräva en anmälan.

Ett beslut om bygglov innebär att arbetet ska påbörjas inom två år och  avslutas inom fem år från det datum bygglovet vunnit laga kraft. Om du är osäker på om det du planerar kräver bygglov eller andra tillstånd, kontakta Luleå kommun och avdelningen Bygglov och Prövning. Se kontaktinformation i högerspalten.

För mer information, se Boverkets broschyr "Får jag bygga?"

Sök bygglov med vår nya digitala e-tjänst mittbyggelänk till annan webbplats

Råd och anvisningar vid ansökan om bygglov

Följande handlingar ska du lämna in i 3 exemplar när du söker bygglov

  • Ansökningsblankett, ifylld med rätt fastighetsbeteckning, fastighetsägare om annan än sökande, alltid med angivet organisations- eller personnummer. Alla lagfarna ägare ska skriva under.
  • Situationsplan i skala 1:500 med inritad norrpil. Alla byggnader ska finnas med. Rita den tänkta byggnationen med utvändiga mått och mått till tomtgränsen. I vissa fall behövs en nybyggnadskarta.
  • Plan-, fasad- och höjdsatta sektionsritningar i skala 1:100 som ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda. På ritningarna ska det finnas skala, fastighetsbeteckning, datum och uppgifter om vem som gjort dem. Här finns exempel på fasadritning, planritning och situationsplan.öppnas i nytt fönster

Hur lång tid tar det och vad kostar det?

Har du funderingar om saker som vad ett bygglov kan kosta eller frågor om handläggning, ring oss då direkt för bästa svar.

Du kan alltid vända dig med frågor om: bygglov, förhandsbesked, anmälan om eldstäder eller bygglovsbefriade åtgärder eller strandsskyddsdispenser. Ring eller maila din fråga till oss på miljö- och byggnadsförvaltningens kundtjänst, se kontaktuppgifterna till höger.