Anmälan

Du behöver göra en anmälan till kommunen för vissa bygglovsbefriade åtgärder, till exempel Attefallshus. Du ska också göra anmälan för andra åtgärder som byggnationer, rivning och ändringar som förtydligas av lagtexterna nedan.

Läs mer om bygglovsbefriade åtgärder.länk till annan webbplats

5§ För åtgärder som inte kräver lov krävs det en anmälan vid

1. rivning av en byggnad eller del av en byggnad som inte är
a) en komplementbyggnad, eller
b) en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring,

2. en ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt,

3. en installation eller väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader,

4. en installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt,

5. en sådan ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden,

6. underhåll av ett sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen (2010:900) eller motsvarande äldre föreskrifter, eller

7. nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk.
Om det vid sådana byggnadsåtgärder som avses i första stycket 2?5 kan antas uppkomma rivningsmaterial som innehåller sådant farligt avfall som avses i plan- och bygglagen eller miljöbalken, ska detta framgå av anmälan.

6§ Kravet på anmälan enligt 5 § gäller inte

1. sådana åtgärder som rör en- eller tvåbostadshus och till dessa hörande komplementbyggnader som enligt 9 kap. 4?6 §§ plan- och bygglagen (2010:900) har undantagits från krav på bygglov och inte innebär en ändring av befintliga bärande delar,

2. ändring av en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring inom områden som inte omfattas av en detaljplan,

3. sådana åtgärder som avses i 5 § 2?4 i fråga om byggnader eller tomter som tillhör staten eller ett landsting, och

4. åtgärder som rör sådana byggnader eller andra anläggningar som är avsedda för totalförsvaret och som är av hemlig natur.

Handläggningen av ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan

7§ En anmälan för en åtgärd som avses i 5 § ska vara skriftlig och göras till byggnadsnämnden.