Friggebod

I bostadshusets omedelbara närhet får du utan bygglov sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar. En friggebod är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus eller fritidshus. Det måste alltså finnas ett sådant hus på tomten när du börjar bygga din friggebod.

Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar får inte vara större än 15,0 kvadratmeter. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 3,0 meter. Byggnaden eller byggnaderna får inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Tänk på att byggnaden ska anpassas till omgivningen.

Uppförandet av en friggebod får strida mot bestämmelser i detaljplan. Detta innebär bland annat att den får uppföras på prickmark (där man normalt inte får uppföra en byggnad) eller på tomter som redan använt hela sin byggrätt.

Bygga närmare gränsen än 4,5 meter?

De grannar som berörs kan medge att friggeboden placeras närmare gränsen än 4,5 meter och då krävs inte heller bygglov. Medgivandet bör vara skriftligt. Nekar grannarna får byggnadsnämnden avgöra genom att du ansöker om bygglov.
Det krävs alltid bygglov om du vill bygga närmare gata, väg eller park än 4,5 meter.

Att tänka på:

Det kan krävas tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt inom 100 meter från hav, sjö och vattendrag.

I vissa fall kan kommunen, i en detaljplan, kräva bygglov för att du ska få uppföra en komplementbyggnad i en värdefull miljö.

Sidan uppdaterades den 27 januari 2023