Färdigställandeskydd

När du ska bygga nytt, en- eller tvåbostadshus eller fritidshus, krävs ibland ett färdigställandeskydd. Om arbetena utförs av en näringsidkare (företagare) behövs alltid färdigställandeskydd.

Vid om- och tillbyggnad samt åtgärder som kräver anmälan krävs färdigställandeskydd  beroende på ändringens omfattning och kostnad.

För fritidshus kan man göra undantag om fritidshuset är av enklare standard.

Vad är ett färdigställandeskydd?

Ett färdigställandeskydd är en försäkring eller en bankgaranti som är tänkt att hjälpa byggherren i egenskap av konsument om entreprenören till exempel gått i konkurs eller av annan anledning inte kan fullgöra sina åtaganden.

Vem ansvarar för att den finns?

Byggherren ska se till att skyddet finns innan byggnationen påbörjas. 

Vem prövar om den ska finnas?

Miljö- och byggnadsnämnden prövar behovet vid om- och tillbyggnader. Miljö- och byggnadsnämnden har tillsynsansvar över att lagstiftningen följs. 

Bevis om färdigställandeskydd ska visas upp för miljö- och byggnadsnämnden innan startbesked kan meddelas och byggnationen får påbörjas. 

Sidan uppdaterades den 27 januari 2023