Uddebo. Foto: Fredrik Broman

Uddebo. Foto: Fredrik Broman

Naturvårdsverket ger tummen upp

Naturvårdsverket har beslutat att bevilja 11,8 miljoner till planerade investeringar i ytterligare en rötkammare på Uddeboverket samt att skapa möjligheter till ett publikt tankställe för biogas i Luleå.
– Vi är oerhört glad att Naturvårdsverket genom ”Klimatklivet” uppmärksammat de satsningar som görs på att utveckla ett fossilfritt drivmedel för fordonsflottan inom Luleå Kommun, säger Malin Lagervall, tf. chef för Stadsbyggnadsförvaltningen.

Rötkammaren som ska byggas på Uddebo är viktig och det är där avloppsslam rötas till biogas. Den nya kammaren behövs för att säkerställa en säker produktion av biogas och för att ge möjligheter till att testa fram nya substrat.

Pengarna från Naturvårdsverket ger även möjlighet till en framtida tankanläggning och blir då ytterligare ett steg för att erbjuda fler Luleåbor möjlighet att tanka biogas.

Beslutet från Naturvårdsverket är ett bevis på att de satsningar som görs i Luleå, inte bara på biogas utan också på andra klimatfrämjande åtgärder, uppmärksammas även centralt, säger Lenita Ericson, ordförande i Stadsbyggnadsnämnden.

Byggstart 2016

Den nya rötkammaren börjar byggas i slutet av detta år och förväntas vara i drift i början av 2018. Visionen är att bygga nytt tankställe under 2017 och det ger helt nya möjligheter att tanka fossilfritt i Luleå, säger Lars Sandström, projektledare för process & utveckling av biogas.

Ekonomiskt stöd - bakgrund

Naturvårdsverket kan enligt klimatlivsförordningen bevilja ekonomiskt stöd till åtgärder som ger minskade utsläpp av växthusgaser.
Stödet ges först och främst till de åtgärder som ger varaktig minskning av utsläpp av växthusgaser per investeringskrona.
Åtgärden ska även uppfylla de krav som i övrigt ställas i klimatklivsförordningen.

I ärendet har Länsstyrelsen i Norrbottens län yttrat sig. Synpunkter har också inhämtats från Energimyndigheten under beredningen av ärendet.

Den totala kostnaden för investeringen av ny rötkammare på Uddebo uppgår till 65 miljoner kronor och stödet omfattar 15 % av total investering. Åtgärden ska vara slutförd senast 2018-07-31. Beslutet togs 2016-06-01

Korta fakta ”Klimatklivet – lokala klimatinvesteringar”

Naturvårdsverket satsar på lokala investeringar för största möjliga klimatnytta. Det huvudsakliga syftet med satsningen Klimatklivet är att minska utsläppen som påverkar klimatet.
Satsningen ”Klimatklivet” är en del av den statsbudget som riksdagen beslutat om för 2016. Naturvårdsverket ska i samverkan med andra centrala myndigheter och länsstyrelserna ge stöd till lokala klimatinvesteringar. Under 2015 uppgick stödet till 125 miljoner kronor. Ytterligare 600 miljoner kronor per år kommer att delas ut för klimatinvesteringar för 2016, 2017 och 2018