Miljösmart drivmedel

Luleå kommun har byggt för att uppgradera den biogas som produceras vid Uddebo avloppsreningsverk till fordonsgas. Syftet är att öka miljönyttan genom att omvandla kommunens befintliga slamavfall till ett miljövänligare bränsle för fordonstrafik. 

Luleå kommuns experter och sakkunniga deltog vid invigningen av biogasen i Luleå som hölls vid tankstationen på LLT:s bussparkering. Här syns projektledaren Hans Moberg, Per Luthström, avdelningschef drift och underhåll, driftchef Lars Brännvall, Inger Larsson, maskinist och Gunnar Laitamaa, maskinist.

Luleå kommuns experter och sakkunniga deltog vid invigningen av biogasen i Luleå som hölls vid tankstationen på LLT:s bussparkering. Här syns projektledaren Hans Moberg, Per Luthström, avdelningschef drift och underhåll, driftchef Lars Brännvall, Inger Larsson, maskinist och Gunnar Laitamaa, maskinist.

— Även om fordonsgas är något billigare att köra på än diesel och bensin tar det lång tid innan investeringen betalar sig i kronor. Men det är framför allt för miljön det har betydelse. Biogas är världens renaste bränsle och tillför nästan inga växthuseffekter, berättar Hans Moberg, projektledare.

– Med biogas i våra fordon kan vi nu och framöver minska luftföroreningarna i Luleå kommun och erhåller ett bra kretslopp ”från toastol till fordonsdrivmedel” . Förvaltningar, kommunala bolag, m.fl. erbjuds miljövänliga fordon i sitt tjänsteutövande, säger Per Luthström, utredare, drift och underhåll.

– Att åtta av våra stadsbussar nu drivs med biogas, ett icke fossilt och förnyelsebart bränsle, det är bra för både miljön och ger alla Luleåbor ännu större möjlighet att bidra till en bättre miljö, säger Karl – Johan Gramner, LLT.

Inslagom Luleås biogasprojekt från Tv24 norrbotten, 18 mars 2014.

Kort film om Luleås biogasprojekt

Klicka på bilden för att länkas till nyheten. Har du problem med att se inslaget, prova gärna med en annan webbläsare.Här görs Luleås biogas

Driftchef Lars Brännvall och projektledare Hans Moberg utanför den nya byggnaden vid Uddebo reningsverk. Här renas och komprimeras gasen i en komplicerad process.

Driftchef Lars Brännvall och projektledare Hans Moberg utanför den nya byggnaden vid Uddebo reningsverk. Här renas och komprimeras gasen i en komplicerad process.

Produktionen av Luleås biogas sker ute vid Uddebo. Grunden är det avloppsslam som vi alla bidrar till när vi spolar toaletten och sköljer ner rester i köket. Den biogas som bildas vid rötningen måste uppgraderas och komprimeras via många steg för att bli effektiv fordonsgas. – Det här är den första anläggningen som renar via membran, berättar Lars Brännvall, driftchef i Uddebo.

Luktämne tillsätts för att gasen ska lukta lite.

Luktämne tillsätts för att gasen ska lukta lite.

Räcker till fler fordon

Varje vecka går två lastbilar med gastuber till tankstationen hos LLT. Varje flak rymmer 3 000 normalkubikmeter gas.


Den mängden räcker till att driva 275 personbilar 40-45 mil.
En veckas produktion av gas på Uddebo räcker för att köra cirka 12 000 mil med personbilar. Och det finns kapacitet för betydligt mer i framtiden eftersom kommunen bygger  en ny rötkammare på Uddebo som färdigställs under 2017.

Vad är biogas?

Biogas bildas när organiskt material bryts ner av mikroorganismer i syrefri miljö. I rötkammaren bildas rå biogas som huvudsakligen består av metan och koldioxid men även små mängder av kvävgas, ammoniak och vätesulfid.

Hur blir det fordonsgas?

För att kunna utnyttja biogas som fordonsbränsle måste energiinnehållet först höjas genom att koldioxid avskiljs, så kallad uppgradering. Även vatten och föroreningar som till exempel svavelväte och partiklar behöver avlägsnas.

Uppgraderad biogas har en metanhalt på minst 95 procent och kan därmed användas på samma sätt som naturgas. 

klicka på bilden för att förstora den

Biogas i Uddebo

Biogasen produceras på ett naturligt sätt under den rötprocess som uppstår när avloppsslammet bryts ner vid Uddebo avloppsreningsverk. Hittills har gasen använts i en gaspanna för uppvärmning av de egna lokalerna. Biogasen ska nu uppgraderas till fordonsgas. Den kommer även att användas i en gasturbin som producerar 100 kw eleffekt.


 

 

  

Planerad produktion

850 000 Nm3 biogas per år (97% metan) räcker till:

  • 185-200 personbilar (2000 mil per år)
  • 10-12 bussar  (6000 mil per år)

1 Nm³ = 1,1 l bensin

I Sverige är det standard att mäta volymen på fordonsgas i så kallade normalkubikmeter, Nm³. En normalkubikmeter motsvarar den mängd gas som upptar en kubikmeters volym vid ett tryck på 1 bar (normaltrycket vid havsytans nivå). 

Vi beräknar att ett växande antal fordon kommer att nyttja fordonsgasen under de första åren. När fordon blir gamla kommer de gradvis att ersättas med gasdrivna fordon i takt med den fleråriga leasingplan och investeringsbudget som finns.

Uddebo. Foto: Vatten&Miljöbyrån

Projektets utförande anpassas till klimatet

— Eftersom fordonsgasreningsanläggningar brukar levereras i kontainerlösningar, och dessa har varit problematiska i vårt klimat med kyla och snö, så har vi i vårt projekt valt att bygga in anläggningarna på ett bättre sätt. Det innebär att vi delat entreprenaden i två delar. En entreprenad för mark och bygg samt en för utrustningen, säger projektledare Hans Moberg.

Vad händer sedan?

Potential till mer biogas finns genom regionalt samarbete och utredning pågår för detta.