Förstora bilden

Skogsskötsel

Luleå kommun har fått medel beviljade för att arbeta med att öka andelen lövrik skog i landskapet.

Ett delområde inom Skogsstyrelsens stöd ”Skogens miljövärden” är inriktat på att gynna lövrik skog. (inom landsbygdsprogrammet)

Många arter är beroende av lövrika miljöer och genom att gallra bort barrträd kan andelen lövdominerad skog öka i landskapet.

Fyra områden i anslutning till Hertsöfjärden

Vi har valt att jobba med fyra områden i anslutning till Hertsöfjärden(inringade med grönt i kartskissenovan); Björkhaga, Björkvik, Björkbacka och Kattgrundet.

Arealen som åtgärdats med hjälp av stödet omfattar cirka 50 hektar. Skogarna i området har en stor lövandel, men granen har tagit över mer och mer.

Skogen vid Kråkören har också åtgärdats på samma sätt, men det skedde innan det var aktuellt med stödet.

Vi kommer också att arbeta vidare och gallra fram mer lövrik skog inom det större rödmarkerade området.

Bild på skogsområde innan åtgärder där granar tagit över till stor del

Skogsområde före åtgärd

Skogsområde efter åtgärder där lövskogen dominerar

Skogsområde efter åtgärd