Grön skogsbruksplan

Grön skogsbruksplan är ett viktigt verktyg som bidrar till att öka skogens alla värden. En Grön skogsbruksplan ger både en heltäckande och detaljerad bild av skogens innehåll och skötsel.

Den Gröna skogsbruksplanen baseras på en omfattande inventering i fält. Den beskriver skogstillståndet, pekar på vilka skogsvårdsåtgärder som behöver göras, visar på de miljövärden som finns samt ger förslag på avverkningsåtgärder. Planen presenterar också förslag på mål för skötseln, både för produktion och för miljö. Resultatet redovisas i sammanställningar, områdesvisa beskrivningar och kartor.

Den Gröna skogsbruksplanen innehåller följande information:

  • Allmän presentation av skogsarealen kopplat till en grundkarta
  • Skogens virkesförråd och fördelning på trädslag.
  • Virkesförrådet fördelat på huggningsklasser som röjningsskog, gallringsskog och slutavverkningsskog med mera.
  • Skogens åldersklassfördelning.
  • Karta i färg över beståndens indelning i målklasser.

Hela skogsarealens fördelning på fyra målklasserna för skogsskötseln.

Målklasserna är;

  • PG, produktionsmål — miljöhänsyn
  • PF, produktionsmål — förstärkt miljöhänsyn
  • NS, naturvårdsmål — skötsel
  • NO, naturvårdsmål — orört

Kontakt och frågor:
Kommunens Gröna skogsbruksplan administreras av skogsförvaltare Johan Kristoffersson, johan.kristoffersson@lulea.se.

Sidan uppdaterades den 13 april 2023