Utvärdering Workplace Luleå för dig som arbetsgivare

Workplace Luleå vill att du som arbetsgivare och som har varit i kontakt med våra tjänster hjälper oss att bli bättre.1. Upplever du som arbetsgivare att din arbetsplats genom Workplace Luleås hjälp har kunnat bredda sitt rekryteringsunderlag till att i större omfattning inbegripa utrikesfödda kvinnor och män.


2. Upplever du att Workplace Luleås arbetsmarknadskonsulter har kunnat underlätta introduktionen av deltagaren på din arbetsplats


3. Upplever du att uppföljningssamtalen tillsammans med arbetsmarknadskonsult och deltagare har underlättat för dig som arbetsgivare under anställningstiden?


4. Har projektets insatser kring handledningsutbildningar underlättat att handleda deltagaren?


5. Upplever du som arbetsgivare ert deltagande i Workplace Luleå har bidragit till att arbetsplatsen i större omfattning än tidigare ser positivt på en mångkulturell arbetsplats.


6. Upplever du som arbetsgivare att deltagarens språkliga förmåga förbättrats under projekttiden, utifrån att deltagaren deltagit i utbildning en dag i veckan och språktränat på arbetsplatsen?


Övrigt