Anställningsförmåner

Foto:Per Pettersson

Vi erbjuder dig ett meningsfullt och betydelsefullt arbete med tydliga mål

Hos oss arbetar du för andra människor med andra människor.
Du har en viktig samhällsfunktion och tillsammans har vi ett samhällsansvar för människors ekonomiska och sociala trygghet, möjligheter till god vård och omsorg och goda uppväxtvillkor.

"Luleå kommun hjälper människor som vill få utbildning, få omvårdnad, leka, ta sig fram på gatorna, ha vatten till sina bostäder, bygga nya bostäder, låna böcker och många fler aktiviteter."

Något som skiljer oss från privata företag är att vi också har andra mål än ekonomisk vinning: hos oss är du med och skapar välfärd och en hållbar ekologisk, social och ekonomisk utveckling!

Utvecklings- och karriärmöjligheter

En viktig förutsättning för att du ska kunna göra ett bra jobb är självklart att du har rätt kompetens. Som medarbetare hos oss har du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll, både genom kompetensutveckling och genom att ta mer ansvar i ditt arbete.

Kompetensutveckling inom Luleå kommun kan innebära mentorskap, handledning, nätverk, praktik, studiebesök, så väl som kurser och föreläsningar. Inom ramen för ditt uppdrag erbjuds du den kompetensutveckling, stöd och inspiration som du behöver för att utvecklas inom ditt arbetsområde.

Stående personer

Medskapande

Som medarbetare hos oss är det viktigt att du vill ta eget ansvar och är engagerad i ditt arbete – det ger dig också stora möjligheter att vara delaktig och påverka ditt uppdrag och din arbetsmiljö.

För att på bästa sätt sköta och utveckla det uppdrag vi har fått från våra medborgare – att ge bästa möjliga service och vara en attraktiv kommun i ständig utveckling – behöver vi medarbetare som tycker om utmaningar och vill utveckla genom att vara medskapande.

Introduktion

En bra introduktion lägger grunden för en bra start i arbetet. Vi vill att du som ny medarbetare ska känna dig välkommen, trygg och säker i din nya arbetsmiljö. Som ny med-arbetare får du introduktion till din förvaltning och arbetsplats. Du introduceras också som medarbetare i Luleå kommunkoncern genom en central introduktion där nya medarbetare från våra elva förvaltningar bjuds in för att delta.

Varje år genomförs medarbetarsamtal mellan dig och din chef. Alla medarbetare ska ha möjlighet och förutsättning att påverka utformningen av sitt arbete. Vid samtalet kommer ni tillsammans överens om din individuella kompetensutvecklingsplan. Vår målsättning är att du alltid ska ha möjlighet att fortsätta utvecklas i ditt arbete. Arbetsplatsträffar och lönesamtal är också en självklar del i arbetet.

Lön

Våra grundläggande principer för lönesättningen är ansvar, arbetets svårighetsgrad, medarbetarens kompetens samt sättet att utföra arbetet. Lönen ska stimulera till förbättringar i verksamheten, skapa engagemang och medskapande. Lönen ska vara individuell och spegla medarbetarnas olika uppdrag och arbetsresultat. Hos oss har vi avtal för ersättning vid resor i tjänsen.

Skogspromenad

Balans i livet

Du har 25 semesterdagar enligt semesterlagen. Dessutom har nästan alla avtal som ger mer semester. När man fyllt 40 får man 31 dagar och vid 50 år 32 dagar, alltså drygt sex veckors semester.

I många verksamheter har du flexibel arbetstid som underlättar samspelet mellan arbete, fritid och familjeliv. Vi tillämpar ”rätt till heltid och möjlighet till deltid”. Det betyder att du kan påverka din arbetstid om det fungerar med hänsyn till verksamhetens behov.  

Hälsosatsningar

Vi vill inspirera dig som medarbetare att på din fritid ägna dig åt hälsofrämjande aktiviteter. Därför erbjuds du som medarbetare en friskvårdssubvention på 1200 kronor och du har stor möjlighet att välja vad just du är intresserad av att göra.

Vår inbyggda företagshälsovård, Kommunhälsan, är en expertresurs och ett komplement i verksamheten inom områdena arbetsmiljö, friskvård/ hälsa och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Vi arbetar aktivt och långsiktigt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med friska och nöjda medarbetare. Våra hälsoinspiratörer är tillsammans med chefen viktiga resurser i det hälsofrämjande arbetet på arbetsplatserna.

Vi har rökfri arbetstid och årligen arrangeras en Hälsovecka och Kommunjogg för samtliga medarbetare.

Personalstifelse​

Vi har en aktiv Personalstiftelse som anordnar resor och andra aktiviteter. De har också tillgång till lägenheter i Stockholm och Riksgränsen som medarbetarna kan hyra.

Sjuklön

Om du skulle bli sjuk får du, efter sjuklöneperioden på 14 dagar, ett belopp som motsvarar 10 procent av lönebortfallet, dock längst till och med den 90:e kalenderdagen i sjukperioden.

Tillägg till föräldraförsäkringen

Om du varit sammanhängande anställd under minst 365 kalenderdagar innan du går på betald föräldraledighet får du ett tillägg som motsvarar 10 procent av lönebortfallet, under högst 150 kalenderdagar i följd. Tillägget baseras på den lön du har första kalenderdagen av din föräldraledighet.

Försäkring och Pension

Medarbetare inom Luleå kommun är försäkrade vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall. Du som arbetar inom Luleå kommun har ett grundskydd i form av bland annat ålderspension och efterlevandepension. Luleå kommun betalar till din pension från och med att du fyller 21 år. Pensionsavgiften motsvarar 4,5 % av din inkomst och den betalas till den förvaltare som du själv väljer.

Policy, riktlinjer och HR-processer

För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare och HR-specialister finns dokument i form av policy, riktlinjer med tillhörande rutiner/vägledningar samt beskrivning av HR- processer.