Riktningar - vägen till Vision Luleå 2050

Riktningar - vägen till Vision Luleå 2050

De fyra Riktningarna visar vad som är avgörande att prioritera halvvägs till Vision Luleå 2050. De balanserar de värden och intressen som anges i visionen och är en ram för kommunens långsiktiga mål.

Riktningarna arbetades fram i dialog mellan Luleå kommun​, näringsliv, organisationer och medborgare. Arbetet innehöll seminarier, analyser och enkäter. Riktningarna antogs av kommunfullmäktige i februari 2011.

De fyra riktningarna är:​

  • Stå för öppenhet och mångfald
  • Lyft identiteten som kuststad året runt
  • Ta sats för en ledande nordlig region
  • Bygg för framtiden
Grupp av människor spelar frisbeegolf.

1. Stå för öppenhet och mångfald

​Ett öppet och inkluderande samhälle är ett tryggt och intressant samhälle. Det är avgörande för ett gott liv och ger större möjlighet för människor att kunna använda sina talanger och uttrycka sin originalitet. Vi vet att varje människa som är tillfreds med sin tillvaro och känner framtidstro har lättare att unna andra detsamma. Öppenhet och mångfald skapar framtidstro, vilket är avgörande för att unga människor ska välja att leva i Luleå. Att olika individer kan mötas naturligt är viktigt för att olikheter ska kunna tas tillvara och bli tillgångar.

Södra strand

Södra strand. Foto: Luleå kommun

2. Lyft identiteten som kuststad året runt

Vi är en kuststad med ett världsarv och tydliga årstider. Hamnarna och farlederna ger oss historia och framtid som sjöfartsstad. Kusten, skärgården och båtlivet liksom landskapet av öar, fjärdar och älvar ger oss vår mest naturliga identitet. Närheten till stränder, isar och skog är närvarande överallt, till och med i stadskärnan. Stadskärnan är kuststadens vardagsrum och det syns i arkitektur och landmärken men också i stadens liv och puls.

Studenter vid universitetet

Luleå tekniska universitet. Foto: Jennie Pettersson

3. Ta sats för en ledande nordlig region

Framtidstro leder till tillväxt - fler idéer som kan förverkligas, fler uttryck som ökar mångfalden och fler som vill delta i samhällsutvecklingen. Vi har både spets och bredd. En bredd av branscher och företag, både i storlek och nisch, gör oss mer anpassningsbara, konkurrenskraftiga och självförsörjande. Med nytänkande och samverkan mellan offentlighet, näringsliv, forskning och högre utbildning blir vår region ledande av en stark utveckling där teknik, lärande och entreprenörskap är viktiga delar. En konkurrenskraftig och internationaliserad arbetsmarknadsregion är även attraktiv för omvärlden.

X 2000

Snabbtåg. Foto: Stefan Nilsson

4. Bygg för framtiden

Hur vi planerar och bygger vårt samhälle lägger grunden för en stark och positiv utveckling. De tre föregående riktningarna kommer att få fysiska avtryck som behöver vävas ihop. Vi behöver bygga för möten och för ett aktivt och socialt liv. Vi behöver bygga för att locka och rymma fler människor och företag. Dessutom behöver vi bygga så att vi tar tillvara och ger utrymme för våra speciella värden av natur och kulturmiljöer. Allt detta ska ske så att vi använder våra resurser i energi, luft, mark och vatten optimalt. Det är avgörande för att samhällsbygget ska kunna bli klimatneutralt och med mer slutna kretslopp. Samhället behöver också växtmån; det förändras ständigt och behöver byggas för att klara oförutsedda utmaningar och för att kunna anpassa sig till nya förutsättningar.

Läs det fullständiga dokumentet Riktningar - vägen till Vision Luleå 2050öppnas i nytt fönster.