• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Tandsköterska

Vuxenutbildningen startar Yrkeshögskoleutbildning till Tandsköterska 5 september 2016. Utbildningen genomförs i samarbete mellan Vuxenutbildningen i Luleå, Folktandvården, Tandlaget, Lapplands Lärcentra och Högskoleförbundet Östra Norrbotten.

Utbildningsstart

September 2016

Utbildningslängd

300 yh-poäng. En veckas heltidsstudier motsvarar 5 yh-poäng. Utbildningen är 60 veckor lång.

Studieform

Distans, heltid med ett antal fysiska träffar i Luleå. Kostnader för resor och boende vid laborationer bekostar du själv. LIA-kurserna planeras och genomförs i Norrbotten.

Vi använder lärportalen Edwise för kommunikation med de studerande. Utrustning som krävs är dator med internetuppkoppling, kamera och headset.

För att uppnå målen i utbildningen behövs en del fasta tider och obligatoriska moment. Det kan vara föreläsningar i direktsändning samt inspelade, självstudiefrågor, gruppövningar och gruppträffar med läraren. Varje vecka finns det fasta tider för distanslektioner och frågestunder. Utbildningsledare och utbildare är tillgängliga för frågor via mejl eller telefon på dagtid. Grupparbeten och redovisningar kan ske på distans eller vid de fysiska träffarna.

Behörighet

Du måste ha en gymnasieutbildning som är klar och avslutad. T.ex. genom att du har en gymnasieexamen från gymnasieskola eller från vuxenutbildning.

Det går också bra med motsvarande utbildning, t.ex. ett slutbetyg från gymnasieskolan eller vuxenutbildningen, eller intyg från allmän linje i Folkhögskola.

Du kan också ha en utbildning som motsvarar en gymnasieutbildning, t.ex. en gymnasieutbildning från ett annat land.

Du måste ha godkänt betyg i engelska 5, matematik 1a eller 1b eller 1c och svenska 2 eller svenska som andraspråk 2.

Du kan ha läst enligt den kursplan som gällde tidigare och ha godkänt betyg i engelska A, matematik A och svenska B eller svenska som andraspråk B.

Du kan också ha läst ämnet i ett ännu äldre system, som motsvarar dagens kurser, eller ha läst engelska eller matematik i ett annat land.

Om du behöver mera information om din behörighet, eller om du behöver komplettera med någon kurs, kontakta någon av våra studievägledare.

Urval

Vi gör urvalet genom att räkna ut ett meritvärde på ditt gymnasiebetyg. Vi räknar på samma sätt som man räknar vid ansökan till högskola.

För dig som har det nya betygssystemet ges betygen ett siffervärde:

A – 20, B – 17.5, C – 15, D – 12.5, E – 10 och F 0.

För dig som gått i det tidigare systemet ges betygen följande värden:

MVG – 20, VG – 15, G – 10 och IG 0.

För dig som har ännu äldre betyg (sifferbetyg) från gymnasieskola eller vuxenutbildning, eller som har utländsk gymnasieutbildning använder vi samma principer som när man söker till högskola. Du kan få mellan 9 och 20 poäng.

Vi lägger sedan till poäng för relevant yrkeserfarenhet. Relevant betyder arbete inom vården. Du kan då få 1 poäng för varje sexmånadersperiod som du har arbetat, maximalt 6 poäng eller tre års yrkeserfarenhet.

Du kan få maximalt 20 poäng i betygsvärde och maximalt 6 poäng för yrkeserfarenhet.

Vi lägger ihop de två talen och får ett meritvärde och tar sedan in de med högsta värdet.

Ansökan

Gör en webbansökan via vår hemsida. Bifoga/scanna in dina gymnasie- eller andra betyg. Bifoga också intyg från arbetsgivare som visar omfattning (heltid/deltid) och längd (från – till) på din/dina anställningar. OBS! Vi vill bara ha intyg från arbete inom vården.

Om du saknar tillgång till scanner eller har problem att scanna - skicka papperskopia via brev eller e-posta vux@amf.lulea.se.

Din ansökan jämte betyg och intyg måste vi ha senast den 15 maj.

  • Betyg och intyg som handlar om studier eller arbete efter den 15 maj kan du komplettera med senare, fram till och med den 10 juni.

Kursöversikt

Administration och organisation 30 p

Kursen ska ge kunskaper om och erfarenhet av administrativt arbete och systematiskt kvalitetsarbete vid tandvårdsklinik. Kursen tar upp frågor om organisation, styrdokument och andra bestämmelser inom tandvården. Kursen ger även kunskap om IT-användning och ekonomi. Dessutom ska kursen utveckla förmågan att kommunicera och agera på ett etiskt och serviceinriktat sätt.

Anatomi, anestesi och farmakologi 20 p

Kursen ska ge kunskaper om huvudets och halsens anatomi, samt anestesi och farmakologi med inriktning mot tandvård och oral hälsa. Kursen ska ge kännedom om människokroppens uppbyggnad och funktion samt kunskap i åtgärder vid akuta situationer i samband med tandvårdsbehandling.

Munhålan och tändernas anatomi 10 p

Kursen ska ge kunskaper om munhålans och tändernas anatomi.

Lärande i arbete, termin 1, 10 p

Kursen genomförs på tandvårdsklinik, heltid under två veckor och ska ge den studerande en uppfattning om yrket och arbetsuppgifter i tandvårdsteamet. Under kursen ska den studerande lära känna arbetsmiljön och få erfarenhet av dagliga rutiner på tandvårdsklinik samt få erfarenhet av mottagande och bemötande av vårdtagare. Den studerande ska få erfarenhet av hygienrutiner, klinik- och instrumenthygien. Den studerande ska under handledning få erfarenhet av assistans vid enklare tandvårdsbehandlingar.

Lärande i arbete 2, 20 p

Kursen är förlagd till tandvårdsklinik, i fyra veckor och ska ge praktisk kunskap i tillämpning av vårdhygien och smittskyddsarbete, med handledning assistera vid tandvårdsbehandlingar och kunna ge information och instruktion om munhygien samt medverka och utföra profylaktiska behandlingar.

Lärande i arbete 3, 35 p

Kursen är förlagd till tandvårdsklinik, under sju veckor och ska ge praktisk kunskap i att på egen hand assistera vid tandvårdsbehandlingar och få fördjupad kunskap i förekommande arbetsuppgifter inom tandsköterskans arbete i tandvårdsteamet. Syftet är att i strukturerad form ge de teoretiska delarna i utbildningen en praktisk tillämpning. Delar av perioden kan förläggas inom specialisttandvården.

Material och miljö, 20 p

Kursen ska ge kunskap om miljöfrågor och systematiskt arbetsmiljöarbete inom tandvården. Kursen ska ge kunskaper om dentala material, instrument och skötsel av utrustning. Dessutom ska kursen ge kunskap i hantering och om risker vid användning av härdplaster och andra dentala material.

Odontologi 1, 35 p

Kursen ska ge kunskap om kariologi, endodonti, parodontologi och oral radiologi. Kursen ska ge teoretiska kunskaper om och utveckla förmåga i att assistera och utföra arbetsuppgifter inom området.

Odontologi 2, 30 p

Kursen ska ge kunskap i pedodonti, ortodonti, käkkirurgi, protetik och bettfysiologi. Kursen ska ge teoretiska kunskaper och utveckla förmåga att assistera och utföra arbetsuppgifter inom området.

Oral hälsa 1, 30 p

Kursen ska ge kunskaper om allmän och oral hälsa samt samband mellan kost, livsstil och oral hälsa. Kursen ska även ge kunskap i och erfarenhet av förebyggande arbete inom oral hälsa.

Oral hälsa 2, 25 p

Kursen ska ge fördjupade kunskaper om oral hälsa och utveckla förmåga att informera om munhälsa och tandvård. Kursen ska även ge grundläggande kunskap i psykologi med inriktning odontologi. Dessutom ska kursen ge kunskaper om tandvårdsmiljöer och former för tandvård.

Vårdhygien och smittskydd, 25 p

Kursen ska ge kunskaper om ansvar, regler och metoder för vårdhygien och smittskydd. Kursen ska även ge kunskap i hygien- och smittskyddsarbete vid tandvårdsklinik.

Teamtandvård, 10 p

Kursen ska ge kunskaper om olika arbetssätt med inriktning mot teamtandvård. Kursen ska ge inblick i de moment en tandsköterska utför i sitt arbete i förhållande till de andra professionerna i teamet som en förberedelse inför den arbetsfördelning som kan finnas i verksamheten. De ingående momenten kan variera efter lokala förutsättningar.

Examen och examenskrav

Examensbenämning: Yrkeshögskoleexamen Tandsköterska

Examenskrav: Efter fullgjord utbildning kan den studerande efter begäran erhålla ett examensbevis. Med fullgjord utbildning avses minst betyget Godkänt i var och en av de kurser som ingår i utbildningen. Studerande som inte fullgjort utbildningen kan efter begäran erhålla ett utbildningsbevis.

Kontakt

Maria Eriksson, Utbildningsledare
maria.eriksson@amf.lulea.se
0920-45 63 72

Ola Jägare, studie- och yrkesvägledare
ola.jagare@amf.lulea.se
0920-45 34 98