• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Fritidshem

Alla barn från 6 års ålder till och med vårterminen barnet fyller 13 år, kan gå på fritidshem (fritids) före och efter skoldagen.

Fritidshemmet har liksom förskolan en dubbel uppgift. Fritidshemmet ska både

  • bidra till goda uppväxtvillkor genom att stödja och stimulera elevers utveckling och lärande och
  • möjliggöra för föräldrar att förena föräldraskap med arbete.

Fritidshem är en pedagogisk verksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. Uppgiften är att komplettera utbildningen i skolan och erbjuda ditt barn en meningsfull fritid och rekreation. Tillsammans bidrar skola och fritidshem till elevernas allsidiga utveckling och lärande. Fritidshemmet ska organiseras så att det möjliggör för föräldrar att förvärvsarbeta eller studera.

Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära och utgå från elevernas intressen och erfarenheter och anpassas till att elever har olika förutsättningar.

Fritidshemmen är öppna hela året. De dagliga öppettiderna anpassas till föräldrarnas arbete eller studier och till elevernas behov.

Fritidshemmen är ofta samordnade med skolan. Samordningen kan gälla personal, lokaler och den pedagogiska verksamheten.

Ansök om plats i fritidshem

Kontakt

Kundtjänst Barnomsorg
kundtjanst.barnomsorg@skol.lulea.se
0920-45 47 77 (telefontid kl 9-12)
Ange barnets namn, personnummer och er fråga för snabbare handläggning

Ansökan bör vara inlämnad senast 30 september 2017 om du önskar förskola inför våren 2018

Blanketter och e-tjänster - förskola, fritidshem

Postadress:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Barnomsorgen
971 85 Luleå

Besöksadress: Repslagargatan 6, plan 6 

Mer information