• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Safiren

Här vistas barn i åldrarna ett till tre år. I nuläget har vi 16 barn.

Safirens prioriterade mål:

För läsåret 2016/2017, som vi utvärderar minst två gånger per läsår, är:

Barns inflytande:

Förskolans gemensamma mål utifrån läroplanen:

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga at ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö.(Lpfö98)

Safirens mål:

 - Vi strävar efter att barnen kan lära sig att klä på sig själv.
 - Att de ska vara rädda om vårt material och vår miljö.

Hur vi jobbar mot målet:

-Små grupper i hallen.
-Introduktion av miljö och material.

 

Normer och värden:

Förskolans gemensamma mål utifrån läroplanen:

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. (Lpfö98)

Safirens mål:

 - Vi strävar mot att barnen hjälper varandra och kan ta emot hjälp, samt att barnen är försiktiga mot växter och djur.

Hur vi jobbar mot målet:

 - Vi uppmuntrar barnen till att hjälpa varandra under dagen.
 - Vi går på promenader i skogen och närmiljön och lär oss om och att upptäcka djuren och naturen.

 

Naturvetenskap

Förskolans gemensamma mål utifrån läroplanen:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utv. intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.(Lpfö98)


Safirens mål:

 - Vi strävar efter att barnen får ett intresse för naturen och för dess årtidsväxlingar.
 - Vi strävar mot att barnen blir uppmärksamma på att skräp inte hör hemma i naturen.

Hur vi jobbar mot målet:

 - Vi går ut i naturen och uppmärksammar barnen på de olika årstidsväxlingarna, samt upplever med de olika sinnena. Vi tränar barnen på färger vi ser i naturens årstidsväxlingar.
 - Vi gör barnen uppmärksamma på vad som inte hör hemma i naturen.
 - Barnen får plocka med sig eget skräp som vi sorterar.


Personal:

Camilla Nilsson
Annalena Englund
Marie Bogren

Telefonnr: 45 71 84