• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Rubinen

Här vistas barn i åldern ett till tre år. För närvarande har vi 17 barn.

Rubinens prioriterade mål:

Barns inflytande:

Förskolans gemensamma mål utifrån läroplanen:
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö.

Rubinens mål:
 - Att barnen tar ansvar för förskolans miljö. Inne och ute
 - Att barnen tar ansvar för sina egna handlingar. (Hur är jag mot mina kompisar? Hur vill jag att kompisar är mot mig?)

Hur vi jobbar mot målet:
Vi introducera och erbjuder en tydlig miljö där vi ger barnen materialkännedom. Det ger barnen möjlighet att bli självständiga och kunna ta ansvar för förskolans miljö. Vi tar med barnen i olika beslut som rör deras dag på förskolan. Barnen får ökad delaktighet och blir mer ansvarstagande kring den gemensamma miljön.

Vi använder oss av äventyrspedagogik där man genom olika lekar/aktiviteter/sagoäventyr tränar barnens samarbetsförmåga och hänsynstagande.

Vi strävar efter en tillåtande miljö där barnen kan lyssna till varandra,
barnen vågar uttrycka sin åsikt och sina tankar och vågar stå för sina handlingar. Vi delar in barnen i mindre grupper för att alla barn ska få chans till en fördjupad förståelse, göra sig hörda, våga berätta och lyssna på varandra.

Att vi vågar ifrågasätta vår egen verksamhet- att vi vågar gå utanför gamla ramar och regler. Tittar på verksamheten och sig själv med kritiska ögon, vårat eget förhållningssätt som pedagoger.

Normer och värden:

Förskolans gemensamma mål utifrån läroplanen:
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

Rubinens mål:

 - Att barnen utvecklar sin förmåga att visa empati, respekt för allt levande, för varandra och naturen.

Hur vi jobbar mot målet:
Vi vill att barnen utvecklar sin förmåga att visa empati, respekt för allt levande, för varandra och naturen. Visar en ökad förståelse för att värna om naturen.

Vi delar in barnen i mindre grupper, vi pedagoger observerar barnen, lyssnar in för att få reda på nuläget.

Aktiviteter som tex att plocka skräp i skogen med samtal kring hur det påverkar djur och naturen.

Genom gemensamma reflektioner med barnen utifrån t ex filmer, böcker och bilder så ökar förståelsen för förståelse för naturen.

Vi ger barnen uppdrag i skogen som handlar om att värna om naturen.


Naturvetenskap

Förskolans gemensamma mål utifrån läroplanen:
Förskolan skall sträva att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

Rubinens mål:

 - Vi vill att barnen ska få en ökad förståelse för hur egna handlingar kan påverka miljön.

Hur vi jobbar mot målet:
Vi går ofta till skogen där vi ger olika uppdrag till barnen. Det skapar möjlighet för barnen att utforska och upptäcka. Vi utgår ifrån barnens hypoteser och utforskar sedan dem tillsammans. Vi vill att barnen får en ökad förståelse för hur våra egna handlingar kan påverka miljön. Vad får vi göra i skogen? Vad får vi inte göra. Vi har även olika aktiviteter i vår närmiljö som handlar tex om skräpplockning och sopsortering?

Vi arbetar med gemensam reflektion över det vi gjort och upplevt i skogen. Vad utforskar barnen? Erbjuder material i miljön som uppmuntrar till utforskande.

Vi ger barnen möjlighet att genom estetiska lärprocesser, olika skapande former, bearbeta upplevelser och upptäckter.

 

 

Personal​

Eva Tornberg
Therese Nilsson-Ring
Malin Johansson

Telefonnr: 45 71 82