• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Graniten

På Graniten vistas barn i åldern fyra till fem år. För närvarande har vi 21 barn.

Granitens prioriterade mål:

Barns inflytande:

Förskolans gemensamma mål utifrån läroplanen:
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö. (Lpfö 98, rev 2016)

Granitens mål:
Vi vill att barnen ska vara medvetna om att de har ett inflytande över sin förskoledag. Bland annat för materiel, aktiviteter och utformingen av lärmiljöerna.Vi vill också att barnen ska få en förståelse för att deras handlingar får konsekvenser, både positiva och negativa.

Hur vi jobbar mot målet:
 - Aktiva val på morgonmötet
 - Tillåtanmde och föränderliga lärmiljöer
 - Kompetenta barn

 

Normer och värden:

Förskolans gemensamma mål utifrån läroplanen:
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. (Lpfö 98, rev 2016)

Granitens mål:
Vi vill att barnen utvecklar respekt och empati för allt levande och sin närmiljö.

Hur vi jobbar mot målet:
 - Samtal HELA dagen om att vara rädd om saker (inte slösa inte förstöra)
 - Morgonmöte
 - Varierad gruppstorlek
 - Naturrutan
 - Massagesagor

 

Naturvetenskap

Förskolans gemensamma mål utifrån läroplanen:
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. (Lpfö 98, rev 2016)

Granitens mål:
Vi vill att barnen genom vår naturruta får en ökad förståelse och kunskap om några av naturens olika kretslopp.

Hur vi jobbar mot målet:

 - Reflektion tillsammans på morgonmötet
 - Naturrutan
 - Temaarbete
 - Användandet av olika estetiska uttryckssätt

  

Vi tänker på barnens hälsa och välbefinnande, därför är det viktigt att barnen rör på sig och är ute varje dag.

Genom reflektion och pedagogiska dokumentationer synliggör vi barnens lärande.
Att lära varandra, och av varandra är en viktig upptäckt oavsett ålder.

En gång i månaden får föräldrarna ett månadsbrev via e-mail. Där informerar vi om vår verksamhet.

De äldsta barnen har gymnastik varaannan vecka, på Hemängsskolan.

Vi har en föränderlig lärmiljö som ger utmaningar till barnen. Vi delar medvetet upp barnen i mindre grupper under stora delar av dagen, på så sätt kommer alla barn till tals och vi får en lugnare miljö.

 

Personal:
Carina Öhman
Johanna W-Häggner
Isabell Nordvall (vikarie för Emma Jonsson, föräldraledig)

Telefonnr: 45 71 81

pärlarbete