• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

​Hela förskolan

Förskolan ligger i en av flyglarna som tillhör Borgmästarskolan. Vi har stora klassrum som vi delar in i olika mindre lekmiljöer för att det skall bli tydligt för barnen vilket material som de skall leka med på den ytan, och även skapa ett lugn för barnen i deras olika lekar och arbeten. På hela förskolan anpassar vi lekmiljöerna och materialet utefter ålder och barnens intressen.

Vårt mål är att vara ute minst en gång per dag på vår förskolegård eller i vår närmiljö.

Avdelning Jollen

Här går barn i åldern 1-3 år,  vilket nu är 16 barn. Jollen består av två klassrum, ett mindre grupprum och hall.

Varje dag har vi samling där vi arbetar mycket med språket och tecken som stöd, vi-känslan att vara alla tillsammans i en grupp och matematik eller det tema vi arbetar med för tillfället. Vi arbetar också en gång i veckan med olika temaarbeten då barnen är indelade i två grupper för att skapa mindre grupper som ger mera möjlighet för lärande.

 barnen äter alla sina måltider på avdelningen.

Avdelning Ekan

Här går barn i åldern 3-6 år och är nu 31 barn. Ekan består av tre klassrum, två mindre grupprum, ett torg och två hallar.

Varje dag har vi åldersindelade samlingar och läsvilor för att kunna styra dessa utefter ålder och mognad. Men också för att skapa mindre grupper som ger mer utrymme för varje enskilt barn att få mera möjligheter till inflytande, taltid, en lugnare miljö för barnen och i och med det lättare till koncentration, reflektion och större möjlighet till lärande. Vi arbetar också en gång i veckan i olika temaarbeten i de åldersindelade grupperna anpassat utefter de olika åldrarna, men med samma tema och röda tråd.

På Ekan äter barnen frukost och lunch i skolmatsalen medans mellanmålet äts inne på avdelningen. De yngsta barnen kommer till serverade bord medan den äldre barnen hämtar sin mat själv av skolmåltidspersonalen, så som skolbarnen gör.

Vi har tillgång till skolans gymnastiksal två gånger i veckan där de två äldsta åldersgrupperna har var sin gång i veckan och den yngsta åldersgruppen när tillfälle ges. På gymnastiken lägger vi fokus på kamratövnigar och motorisk träning


Kulmatte