• Startsida
 • Näringsliv
 • Besöka Luleå

Mål, planer, resultat, utvecklingsområden

Mål

Vårt uppdrag är att införliva förskolans läroplan, Lpfö98 (rev 16), i arbetet med barnen. 2016/2017 har vi valt att arbeta med dessa prioriterade mål:

 • Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt
  vilja att hjälpa andra.
 • Utvecklar sin identitet och känner trygghet i den.
 • Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.
 • Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp.
 • Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.

Planer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Utvecklingsområden 2016/2017

 • Barns inflytande
 • Gemensam barnsyn
 • Gemensamma strävansmål
 • Utveckla lärmiljöer
 • Organisationen/åldersblandade grupper 

Kvalitetsredovisning

Resultat

Varje år får föräldrarna svara på en web-baserad föräldraenkät om verksamheten på förskolan. När svaren är sammanställda analyserar vi resultaten och ser vilka områden vi behöver jobba lite extra med. Vår verksamhet speglas av ett tillåtande klimat- vi lär av våra misstag och att utvecklas är att ständigt förbättras. Era svar är viktiga och hjälper oss att utvecklas.