• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Samråd: Förändrat område för verksamheter

Detaljplan för del av Porsön, Porsön 1:416 och del av Porsön 1:3,
SBF 2017/737

Översikt plaområde

Planens syfte är att planområdet ska kunna bebyggas med tre serverhallar, ytkrävande inte störande industri med kontor och tillhörande energianläggningar. Planens syfte är också att ta hänsyn till angränsande naturreservat och ge närliggande bostadsbebyggelse visuellt skydd.

Planen ersätter gällande plan, med i huvudsak samma syfte, men viss anpassning av byggrätt och utbredning görs i planförslaget.
Detaljplanen omfattar Porsön 1:416 och del av Porsön 1:3, Planområdet är beläget ca 4 km norr om Luleå centrum. I norr gränsar planområdet mot planerat arbetsplatsområde, i öst mot Vänortsvägen och Datavägen, i väst mot naturområdet i nära anslutning till Gammelstadsviken naturreservat samt i söder mot Porsödalens industriområde.

Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för utökat planförfarande. Planen antas av kommunfullmäktige.

Här befinner vi oss i planprocessen
Planförslaget visas för information fr o m 2017-10-10 t o m 2017-10-30 i följande lokaler:
Stadsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset, Rådstugatan 11, vån 5 Stadsbiblioteket, Kulturenshus, vån 3
Luleå kommuns hemsida, www.lulea.se/planerlänk till annan webbplats

Har ni inte möjlighet att ta del av informationen via webbsidan eller i utställningslokalerna så kan vi skicka utskrift till er. Hör i så fall av er via telefon eller mail.

Synpunkter på detaljplanen skickas till: Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Avdelning stadsplanering, Sektion plan, 971 85 Luleå.
E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@lulea.se
Ange tydligt namn och adress i skrivelsen.
Senast 2017-10-30 vill vi ha din skrivelse.

Aktuella handlingar
Samråd
Plankarta med planbestämmelseröppnas i nytt fönster
Planbeskrivningöppnas i nytt fönster
Bilagor till planbeskrivningöppnas i nytt fönster
öppnas i nytt fönster
Miljökonsekvensbeskrivningöppnas i nytt fönster

Utredningar som underlag
Sammanfattning inventering av skyddade arter och habitat, COWI, 2017-08-29öppnas i nytt fönster
Sammanfattning av extern trafik, COWI, 2017-09-05
öppnas i nytt fönster
Sammanfattning externbuller LLA3, Tyréns 2017-09-26öppnas i nytt fönster
Sammanfattning emissioner och bränsle, COWI, 2017-09-01öppnas i nytt fönster
Masterplan_Planning Documentation LLA3_2017.08.29öppnas i nytt fönster
Planprogram del av Porsön 1:3, Aurorum, KS 2011-03, SBK 2010/77öppnas i nytt fönster
Miljökonsekvensbeskrivning, Detaljplan för del av Porsön, del av Porsön 1:3 m fl , Aurorum SBK2011/59, antagen 20110530öppnas i nytt fönster

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta:

Planarkitekt Anna Karin Lidén  0920-45 35 41
anna.karin.liden@lulea.se

Tf planchef Daniel Rova 0920-45 37 04 
daniel.rova@lulea.se

Processpil Samråd