• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå
översiktskarta

Trygghetsboende Råneå

Detaljplan för del av Råneå, Råneå 12:66, SBF 2017/498

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2017-03-13 beslutat att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för trygghetsbostäder för Råneå 12:66.

Planens huvudsakliga syfte är att pröva lämpligheten att tillåta bostadsbebyggelse på fastigheten Råneå 12:66. Fastigheten är delvis bebyggd med en fritidsgård som ska vara kvar och tomten har tidigare varit bebyggd med en skola.

Arbetet med ny detaljplan är påbörjat och samråd planeras ske under kvartal 4 2017.  

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta:

Planarkitekt Anton Snell Erlandsson 0920-45 55 99
anton.snell.erlandsson@lulea.se

Tf Planchef Daniel Rova 0920-45 37 04
daniel.rova@lulea.se