• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Laga kraft: Nya bostäder i kvarteret Gersen

Detaljplan för del av Centrum, Gersen 3 och 4, SBF 2015/518

Gersen 3 och 4

Planområdet är beläget norr om Södra Hamnleden och väster om Kungsgatan och utgör större delen av kvarteret Gersen.

Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra byggandet av fler bostäder i centrum, vilket bedöms ge ett tillskott med 18 lägenheter, samt lokaler i markplan. Förändringen är tänkt genom utbyggnad av befintlig byggnad på Gersen 3 till sex våningar samt en gårdsmiljö på ett upphöjt planterbart bjälklag, ny tvättstuga i markplan samt cykelcarports. Utbyggnaden innebär en tydligare avskärmning av innegården ut mot omkringliggande gator och skapar en bättre akustisk miljö för de befintliga bostäderna. Parkeringsbehovet är tänkt att till största delen lösas under mark.

Detaljplanen upprättas med så kallat standardförfarande, enligt Plan- och Bygglagens (2010:900) lydelse efter 2 januari 2015. Standardförfarande kan tillämpas när vissa villkor är uppfyllda, bland annat ska planförslaget vara förenligt med översiktsplanen. I detta fall görs bedömningen att planförslaget är förenligt med översiktsplanen.

Här befinner vi oss i planprocessen
Beslutet att anta detaljplanen har vunnit laga kraft 2017-10-03.

Aktuella handlingar

Antagande
Plankartaöppnas i nytt fönster
Planbeskrivningöppnas i nytt fönster
Granskningsutlåtandeöppnas i nytt fönster

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta:

Tf Planarkitekt Daniel Rova 0920-45 37 04
daniel.rova@lulea.se

processpil laga kraft