• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Samråd: Förslag till detaljplan för del av Kallaxön, del av Kallax 13:5 samt Kallax 13:23 och Kallax 13:24.

Planens syfte är att anpassa detaljplanen till pågående markanvändning. Det innebär ingen ökad exploateringsgrad eller förtätning inom detaljplanen, endast att pågående markanvändning legaliseras för bostadsändamål.  

Detaljplanen handläggs enlig plan- och bygglagens regler för standard planförfarande. Detta innebär att planen kan antas av stadsbyggnadsnämnden sedan berörda sakägare har getts tillfälle att lämna synpunkter på detaljplanen under ett samråd och på en granskningshandling. Inkomna synpunkter kommer att sammanställas i ett granskningsutlåtande.   

Aktuella handlingar
Samråd
Plankarta med planbestämmelser
Planbeskrivningöppnas i nytt fönster

Planförslaget visas för information och synpunkter fr o m 2017-02-16
t o m 2017-03-01 i följande lokaler:

Stadsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset, Rådstugatan 11, vån 5

Synpunkter på detaljplanen skickas till: Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Avdelning stadsplanering, Sektion plan,
971 85 Luleå.

E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@lulea.se Ange tydligt namn och adress i skrivelsen.
Senast 2017-03-01  vill vi ha din skrivelse.

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta:

Plantekniker Gunilla Heinrud 0920-45 37 55
gunilla.heinrud@lulea.se

Planchef AnneLie Granljung 0920-45 35 46
annelie.granljung@lulea.se

Processpil