• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Risslan - nytt arbetsplatsområde för kommunala verksamheter

Planerna för kvarteret Risslan innebär en utökning av Porsödalens industriområde och är aktuellt för en etablering av en återvinningscentral och återvinningsmarknad, en ny anläggning för kommunal drift- och underhållsverksamhet samt ny brandstation.

Det aktuella planområdet är en del av Porsödalen och avgränsas av järnvägen i väster, Haparandavägen i öster, befintligt industriområde i söder samt Björkskataleden och befintligt industriområde i norr. Planområdet utgörs till stor del av planlagd naturmark i form av en skogsklädd höjd samt befintlig gatumark.

Fastighetsförvärv för brandstation

Kommunen avser att köpa två fastigheter för att kunna flytta brandstationen med SOS Alarm till Risslan. Ett detaljplanarbete pågår för att området i Porsödalen/Ytterviken ska rymma en samlokalisering av flera kommunala verksamheter.

Stadsbyggnadsförvaltningen har med fastighetsägaren Renen KB kommit överens om ett pris på 22,5 miljoner kronor för de två tomterna. Kommunfullmäktige ska godkänna förvärvet.


Projektledare:
Jenny Widmark
0734126460

Frågor kring planförslaget:
Planarkitekt Daniel Rova 0920-45 37 04, daniel.rova@lulea.se

Frågor kring ansökan om miljötillstånd för ny återvinningscentral:
VD Erik Öhrling 0920-25 09 01

 

Återställ
Planförslag
Återställ
Möjliggöra en etablering av en ÅVC, ÅVM, ny anläggning för kommunal drift- och underhållsverksamhet samt ny brandstation
Återställ
Ansökan om miljötillstånd
Återställ
Aktuella handlingar