• Startsida
 • Näringsliv
 • Besöka Luleå

Etapp 4E - Mjölkudden - Notviken

Rostbollen 2013 By Tortap CC BY-SA 3.0 creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0 via Wikimedia Commons

Rostbollen 2013 Foto: By Tortap CC BY-SA 3.0 creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0 via Wikimedia Commons

Etapp 4E blir den fjärde etappen i projekt Östra Länken. I etappen ingår att lägga ned vattenledningar mellan Mjölkudden och Notviksrondellen (Rostbollen). Syftet är att binda ihop vattenverket i Gäddvik med vattentornet på Mjölkuddsberget och säkerställa dubblerad matning. - Då kan vi i stort lösa vattenförsörjningen vad som än händer, säger Petra Viklund, VA-chef i Luleå kommun.

Utredning av olika alternativ

Sträckan som ingår i Östra Länkens etapp 4E är inte på något vis bestämd i dagsläget. Klart är dock att ledningen startar vid E4:an strax söder om korsningen E4/väg 97 och slutpunkten för ledningen är den nya pumpstationen, P42, vid korsningen Svartövägen/Bodenvägen.

Utredningen av de tre första alternativen startade i våras och omfattade:

 1. Mjölkuddstranden
 2. Mjölkuddsvägen
 3. Bodenvägen

Vartefter arbetet med utredningarna har gjorts har fler alternativ setts över och nu har sex olika tagits fram.

Alternativen har utökats till:

 1. Mjölkuddsstranden - inmätning pågår sepetmber 2017
 2. Mjölkuddsvägen
 3. 2B Mjölkuddsvägen/Bodenvägen
 4. Notviken/Bodenvägen
 5. 3B Storhedsvägen
 6. Sjöförlagda ledningar
Pär Wiborg använder en GPS-station för bestämning av position.

Pär Wiborg använder en GPS-station för bestämning av position.

Informationsmöten i vinter

Eftersom vi strävar efter en god dialog med medborgarna i Luleå kommer vi att bjudas in till informationsmöten vid månadsskiftet november/december. Vi vill främst nå de boende i de områdena som berörs mest påtagligt av vårt arbete, dvs Mjölkudden, Tuna, Notviken.

Där presenteras alternativen och de utredningar som är gjorda.

När samtliga utredningar är färdigställda och analyserade, kommer vi ta ett beslut utifrån ett välgrundat helhetsperspektiv, där ekonomiska, sociala och ekologiska värden vägts samman.

Vi gör ett noggrant och ansvarsfullt arbete och projektgruppen består av experter inom en rad olika områden, bland annat landskapsarkitekter, ekologer och va-ingenjörer.

VA - chef Petra Viklund har tillsammans med kollegorna påbörjat utredningsarbetet med Östra Länken etapp 4 E under våren 2017. Foto Susanne Lindholm.

VA - chef Petra Viklund har tillsammans med kollegorna på Stadsbyggnadsförvaltningen påbörjat utredningsarbetet med Östra Länken etapp 4 E under våren 2017. Foto Susanne Lindholm.

– Vi väger in ekonomiska, sociala och ekologiska värden i de tre olika alternativen, och kommer även att kalla till samrådsmöten med de boende i området, säger Petra Viklund. - Men vi är inne i befintlig bebyggelse hur vi än väljer att göra dragningen, fortsätter hon.

Östra Länken - Etapp 4E

Utredningsområdets omfattning visas i kartan nedan.

- Att arbeta med så här stora projekt skapar störningar och det påverkar Luleåborna i större eller mindre utsträckning, men om vi ska klara vårt tillväxtmål på 10 000 nya Luleåbor måste vi bygga och hoppas på att Luleåborna har förståelse för det vi gör. Det blir stökigt under en tid, men trots allt är det vi gör en nödvändighet till det bättre för hela Luleå, säger Petra Viklund.

Många kvarvarande etapper

För att få hela länken - Östra Länken som är "Vattnets väg genom Luleå" - att fungera optimalt bygger projektet på att vi i etapper byter ut och/eller lägger nya vatten - och avloppledningar i centrala Luleå.

De tre första, A-B-C är mer eller mindre färdigbyggda, och de nästkommande etapperna, exempelvis 4E, utreds parallellt med pågående arbete. Och så kommer projektet att fortgå i många, många år framöver. Medan den ena etappen färdigställs utreds nästa, och nästa och nästa.
Att prata om tid innan hela projektet är färdigt är svårt men det kan röra sig om 20 - 30 år beroende på bland annat ekonomiska förutsättningar.

Etapp 4 C länkas till 4E

Arbetet med etapp 4 C startade i november 2016. Vi schaktar och bygger ut strandkanten mot Skutviken (Röda Havet) för en ny pumpstation - P42. Vi lägger även ned nya vatten- och avloppsledningar under Bodenvägen och Svartövägen. Arbetet innebär att det kommer att bli mycket begränsad framkomlighet för trafik i området
Arbetet beräknas pågå fram till hösten 2017.

Projektledare:

Malin Suneson
Tfn: 0920-45 52 09
malin.suneson@lulea.se

Projektkommunikatör:

Eva Sundgren
Tfn: 070 338 96 95
eva.sundgren@lulea.se