• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Aktuella störningar Östra Länken

Informationen läggs in med det mest aktuella överst. Skrolla ned i listan eftersom flera av störningarna kan sträcka sig över lång tid. Störningarna kan gälla både för vatten och trafik.

Observera att kortare störningar på nån timme upp till en arbetsdag kan förekomma under återställningsarbetena. Dessa störningar bör inte orsaka alltför stora avbrott och vi ber om förståelse för vårt arbetet.

Förlängd avstängning av Midgårdsvägen mellan Delfingatan
och Svartövägen
2017-04-18 -- 2017-11-03

Avstängning av Midgårdsvägen mellan korsningen Delfingatan och Svartövägen mellan 18 april till 3 november  2017.

Avstängning av Midgårdsvägen mellan korsningen Delfingatan och Svartövägen mellan 18 april till 3 november 2017.

Förskjutning av arbete i området

Vi kommer att förskjuta arbetet i området med sex dagar. Från ursprungliga slutdatumet 29/10 till den 3/11.

Detta på grund av det dåliga vädret som har påverkat oss i vad som är teknisk möjligt att utföra och inte. Det var väldigt svårt att förutse när vi gjorde tidsplanen.

Just nu försöker vi jobba ikapp den ursprungliga tidsplanen, detta i form av längre skift.

Vi jobbar på så fort vi kan för att ändå vara färdiga till månadsskiftet.

Arbetet gäller Östra Länkens etapp 4 C som går in mot Skutvikens industriområde från Svartövägen till/från Midgårdsvägen/Delfingatan Vi leder om trafiken längs Svartövägen i höjd med Regionhuset (Landstingshuset) och smalnar av fyra vägbanor till två fram till korsningen vid Bodenvägen. Detta medför att in- och utfart mot Midgårdsvägen är avstängd för trafik.

Arbetet som utförs är anläggning av nya vatten- och avloppsledningar och därtill hörande gatuarbeten.

Omledningen av trafiken sker från Midgårdsvägen via Hummergatan, Ostrongatan och Delfingatan ut/in mot Gammelstadsvägen. Det innebär att det kommer att bli köbildning i området och vi rekommenderar trafikanterna att lägga till extra körtid i beräkningen. Räkna även med att det blir köer vid in- och utfarterna till och från affärsområdena på Skutviken.

Vi ber om överseende med de trafikstörningar arbetet innebär.


Sänkning av Svartövägen
2017-06-01 -- 2017-11-03

Sänkningen av Svartövägen och korsningen för Midgårdsvägen påbörjades i juni och kommer att vara klar i slutet av oktober/början av november..

I samband med att vi lägger nya dagvatten-, vatten- och avloppsledningar i gatorna sänker vi gatan ca 30 - 50 centimeter till en ny lägre nivå. Dagvattenledningar med en dimension på 1200 mm och 2000 mm kommer att avvattna området framför Cooparena, och tillsammans med vägsänkningen blir det helt andra förutsättningar för avrinning av regnvatten.

Under september kommer utloppet i Skutviken, för de stora dagvattenledningarna, och inkopplingen av befintligt dagvatten från Delfingatan och Midgårdsvägen att utföras. Trafiken i Svartövägen kommer under den tiden att flyttas över till den sida av Svartövägen som redan är sänkt och har nylaggda tryckledningar.

- Vi hoppas på förståelse från trafikanter för den trafikstörning som vi i NCC och Luleå kommun förorsakar i projektet Östra länken, säger Erik Sandström, platschef på NCC.

Läs mer om arbetet med vägsänkningen.

Förstärkta övergångställen i Skutvikens industriområde
2017-05-23--2017-11-03

Med anledning av att många skolbarn använder sig av vägarna inom Skutvikens industriområde med intilliggande påfartsvägar vill vi påkalla uppmärksamhet på att det inte är tillåtet att vistas i arbetsplatsområdena. Det är inte heller tillåtet att passera gåendes över Bodenvägen.
Anvisade gc-tunnlar och vägar skall användas.
Vi har vid övergångsställen på Ålgatan och i korsingen Hummergatan/
Gammelstadsvägen förstärkt övergången med farthinder.
Samtliga trafikanter bör vara extra uppmärksam då det är många som ska samsas om utrymmet.

Området kring Skutvikens industriområde kommer att vara mycket tungt trafikerat, initialt genom Östra Länken etapp 4C, fram till årsskiftet.

VA-arbete Trossvägen - Mjölkudden
2017-03-01 -- 2017-11-30

Första veckan i mars påbörjar vi nedläggningen av nya VA-ledningar i gång– och cykelväg in mot Trossvägen från Bodenvägen sett. Det betyder att gång- och cykelvägen mellan Mjölkuddsvägen och Trossvägen stängs för genomfart.
Vi hänvisar till närmaste gc- väg parallellt med Mjölkuddsvägen.(markerad med grönt på kartan)

Arbetet innebär att vi schaktar och fyller för nya ledningar och det kommer
att vara byggtrafik i området under perioden. Se därför till att barn och djur inte vistas i dess närhet.

Begränsad framkomlighet korsningen Bodenvägen/Svartövägen 2016-08-08 -- 2018-01-01

Den 8 augusti 2016 inleder vi arbetet med Östra Länken etapp 4C och börjar med att schakta och bygga ut strandkanten mot Skutviken (Röda Havet) för en ny pumpstation - P42. Vi ska även lägga ned nya vatten- och avloppsledningar under Bodenvägen och Svartövägen.

Arbetet innebär att det kommer att bli mycket begränsad framkomlighet för trafik i området då vi stänger svängfiler från Bodenvägen mot Regionhuset (Landstingshuset) och dessutom minskar ned de befintliga fyra körfälten på Svartövägen till två. Arbetet beräknas pågå fram till årskiftet 2017/2018.

VA = Vatten- och avloppsledning. GC = Gång- och cykel

Arbetet med etapp 4 A och etapp 4B pågår fram till hösten 2017

Projektledningen hoppas på förståelse och uppmanar trafikanter att anpassa körningen till efter rådande omständigheter. Trafikstörningarna i etapp 4A och 4 B har i stort sett upphört men kommer att vara märkbara i mindre utsträckning under resterande arbetstid fram till invigningen hösten 2017. Framför allt är det arbetet kring Golfängen som gör att tung trafik kommer att köra in och ut från arbetsområdet.

Trafikstörningarna i etapp 4 C kommer att vara märkbara under hela arbetstiden fram till vintern 2018. Projektledningen hoppas på förståelse och uppmanar trafikanter att visa hänsyn till varandra och anpassa hastigheten till rådande förhållanden.
Respektera även arbetarna i området och se upp för tung trafik som kör till och från arbetsplatserna

Räkna med långa köer längs Svartövägen fram till hösten 2017. Foto: Per Pettersson

Kontakt

Har du frågor var vänlig kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundtjänst på telefonnummer 0920-45 44 44

Projektledare: Max Havama, 0920-45 70 32, max.havama@lulea.se
Projektkommunikatör: Eva Sundgren 070 338 96 95
Platschef: Erik Sandström, NCC, 070 510 60 91