• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Aktuella störningar

Informationen läggs in med det mest aktuella överst. Skrolla ned i listan eftersom flera av störningarna kan sträcka sig över lång tid. Störningarna kan gälla både för vatten och trafik.

Se även: Övriga trafikstörningar. länk till annan webbplats
Alternativt: Vattenavstängningar - störningarlänk till annan webbplats
Planerade VA- arbeten. länk till annan webbplats
Östra Länken Aktuella störningarlänk till annan webbplats

Observera att kortare störningar på nån timme upp till en arbetsdag kan förekomma under återställningsarbetena. Dessa störningar bör inte orsaka alltför stora avbrott och vi ber om förståelse för vårt arbetet.

Sprängning längs Kompanivägen
2017-10-23 -- 2017-10-27

Denna vecka sker sprängning längs hela Kompanivägen upp mot punkthusen på Kronan.

Kompanivägen skall få en dubbelsidig cykelbana (finns bara en i dag).

Det kommer att bli stopp i trafiken under sprängögonblicken samt något begränsad framkomlighet (enfiligt) under den veckan.

Efter att sprängningen är utförd kommer det att börja fyllas så att gatan får full bredd igen. Fortsatt arbete med ytskikt gång och cykelvägen på norra sidan Kompanivägen blir nästa år.

Asfaltering - Kronanområdet
2017-10-06 -- 2017-10- 13

Arbetsledare Stefan Berggren, BDX, befarar att det kommer att bli trångt om vägutrymmet då asfalteringen av entré syd genomförs.

Arbetsledare Stefan Berggren, BDX, befarar att det kommer att bli trångt om vägutrymmet då asfalteringen av entré syd genomförs.

Fredag 6 oktober påbörjas arbetet med hyvling av vägytan på Kronanområdet och inom en vecka är infartsvägen till Kronan asfalterad och färdig att tas i bruk.
För de drygt 1000 boende på Lulsundsberget blir öppnandet av den nya vägen en påtaglig lättnad då den enda infarten till bostäderna på berget varit stökig och trång under byggnadstiden det senaste halvåret.

- Vi börjar med att jämna av grusytan och sedan platta till underlaget med vält. Och nästa vecka avslutar vi med asfaltering av vägen, säger Stefan Berggren, arbetsledare för markarbeten på Kronanområdet.

Hyvlingsarbetet pågår fram till början av nästa vecka och om allt går enligt plan kommer asfalteringsarbetet att starta under tisdagen. Då sker jobbet i rask takt och beräknas göras klart under ett skift. Det vill säga under samma dag som arbetet startar.
- Om vädret är okey och det inte hällregnar hoppas vi vara klar till onsdag nästa vecka, säger Stefan Berggren och tillägger att det under asfalteringen kommer att finnas vägvakter på plats som dirigerar in/ut trafiken i området och att det kan bli väntetider och köer. - Det är trångt i området och innebär att vi får slussa trafiken mellan de olika vägbanorna, säger han.

Avfart från Kompanirondellen tas i bruk

Sträckan som skall färdigställas och asfalteras mäter ca 300 meter och går mellan Kronbacksrondellen och in mot Kronanområdet där vägarna knyts runt den nya Kompanirondellen. Därifrån går avfartsvägarna ut i olika väderstreck och kommer att tas i bruk vartefter arbetet med den nya Kronandalen fortskrider.

Klart under nästa vecka är dock avfarten från Kompanirondellen mot Lulsundsberget och de åtta punkthusen. Vid ett senare skede ansluts de två övriga avfartsvägarna från Kompanirondellen till vägen mot den nya sporthallen Kronanhallen och sedemera vägen in mot Kronandalen.

GC-väg längs Kronan/Bensbyvägen

Även arbetet i etapp B Kronandalen som omfattar byggande av GC-väg längs Bensbyvägen är nu i sluttampen. Läs mer här.

Schaktarbetet för ny gång- och cykelväg längs Bensbyvägens östliga sida är  klart. Planteringen av växter längs sträckan är gjord. Nu pågår sista slutputsen med bland annat montering av belysning innan gång-och cykelvägen kan tas i bruk. - Vi kommer att ta den nya gc-vägen i bruk under våren 2018 och den asfalteras i juni, säger Peder Bergman, projektledare, infrastruktur på Kronan.

Den nya GC-vägen längs Bensbyvägen är snart klar och tas i bruk våren 2018.

Den nya GC-vägen längs Bensbyvägen är snart klar och tas i bruk våren 2018.

Anledningen till att gc-vägen inte öppnar  i höst är att den inte har hunnit asfalteras och att det blir problem med grusvägar innan snön lagt sig helt och när det tinar mot våren. När den väl har frusit ihop så funkar det hur bra som helst men med slask och genomslag hamnar överbyggnaden ute i ängsytorna när den plogas.

-Lite tråkigt med en helt ny parkmiljö att lappa och laga efter första säsongen, säger Peder Bergman om beslutet som innebär att vägen  inte kommer att vara öppen för genomfart förän nästa vår.

Parallella arbeten

Parallellt med nämnda arbeten har arbetet med den ena av de två nya parkerna i området - Träffparken pågått och dessutom fortsätter det påbörjade arbetet med infrastrukturen, vatten- och avlopp samt de kommunala gatorna inne på området Kronandalen.

Infart ÅVC/ÅVM Kronanområdet
2017-04-24 ---2017-12-31

Risk för köbildning vid in-utfarten vid Kronan ÅVC/ÅVM

Risk för köbildning vid in-utfarten vid Kronan ÅVC/ÅVM

Vi drar under denna period ut arbetsområdet mot in-utfartsväg till Kronan ÅVC/ÅVM vilket innebär att vägen trafikeras av tung trafik. Detta medför att köer till och från området kan uppkomma.

Arbetet görs för att anlägga vatten- och avloppsrör samt att vi gräver för nya gator i det nya bostadsområdet. Vid årskiftet startar byggherrarna i etapp 1- de sec första kvarteren - sitt arbetet med att bygga bostäder.

Återställ
Kontakt

Frågor om arbetet kan besvaras av:

Luleå kommun

Peder Bergman Projektledare Infrastruktur
Stadsbyggnadsförvaltningen avd. Investering
0920 - 45 61 60 Peder.bergman@lulea.se

BDX

Projektchef Kronan
Carl-David Andersson 070-670 94 95
Carl-David.Andersson@bdx.se