• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Stöd till anhöriga

Är du anhörig till en person med alkohol eller drogberoende kan du få information om socialtjänstens olika former av stöd samt hänvisning till olika frivilligorganisationer som stöder anhöriga till missbrukare.

Kontakt: Mottagningssektionen Tfn 0920- 45 44 75 eller 0920-45 30 00 och begära att få tala med en socialsekreterare vid Vuxensektionen.