• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Vad vi gör på Treklövern

Glatt på stödcentret i Råneå.

På Treklöverns stödcenter står brukaren i centrum. Vi ger individanpassade insatser och det är lika självklart som rätten att bli bemött med respekt, värme och professionalism.

Varje brukare har en individuell genomförandeplan. Den utgår från brukarens behov av handledning, hjälp och stöd. Planen uppdateras årligen eller oftare om brukaren önskar det.

Vi lägger stor vikt vid löpande kvalitetsarbete som kost, friskvård, metodutveckling och gemensamma aktiviteter.

Vår verksamhetsidé

Treklöverns verksamhetsidé är att vi ska ha ett 24-timmarsperspektiv för brukaren. Brukaren ska äga sitt eget liv. För att få komma till oss krävs ett beslut enligt lagen om stöd och service (LSS) eller socialtjänstlagen (SoL). Vår målgrupp är alla som har någon form av funktionsnedsättning.

Vi arbetar bland annat efter metoden ett självständigt liv (ESL). Brukaren ska vara delaktig i alla beslut som tas. Alla brukare är unika och har rätten till en fungerande kommunikation.

Vi arbetar med genomförandeplaner, uppföljningar och nätverksträffar. På dessa träffar kan vi se om arbetet vi utför är rätt för brukaren.

Personalen ingår i olika kompetensgrupper som tecken och demens, neuropsykiatri, autism och ESL. Vi samarbetar med kommunens metodutvecklare och har gemensamma arbetsplatsträffar och planeringsdagar några gånger per år.

Vi lägger stor vikt vid att ha ett bra samarbete med anhöriga, gode män och förvaltare som bjuds in till olika träffar med oss. Vi samarbetar även med sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter.

Vi garanterar att våra brukare får den hjälp och stöd de behöver, utifrån det vi kommit överens om.