• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Om din vattenmätare

Håll koll på din vattenförbrukning

Via Självservicelänk till annan webbplats kan du välja att läsa av din vattenmätare oftare än en gång per år. Om du läser av din vattenmätare en gång i månaden eller en gång i kvartalet speglar fakturans belopp den mängd vatten du faktiskt förbrukar per månad.
Väljer du att endast läsa av vattenmätaren en gång per år betalar du en beräknad årskostnad fördelad på året som sedan justeras vid nästa årliga avläsning.
Via portalen kan du också se hur din förbrukning förändrats år från år och när det senaste vattenmätarbytet utfördes.

Placering och installation av din vattenmätare

Du som fastighetsägare ansvarar för att mätaren är lätt åtkomlig för avläsning,
kontroll och byte. Ett fritt avstånd på 600 mm under samt 700 mm framför och ovanför mätaren måste finnas.
Du får alltså inte göra mätaren oåtkomlig genom att bygga in den eller blockera den.
Vi installerar en backventil (återströmningsskydd) vid vattenmätaren så att vatten från din fastighet inte skall kunna tryckas baklänges ut på vårt huvudledningsnät.
Platsen där du placerar mätaren bör vara upplyst. Golvet och närbelägna väggar vid mätaren bör tåla spill och läckage av vatten.
Vattenmätaren skall placeras så att den inte utsätts för frysrisk.

Undersökningar och byte av vattenmätaren

För att kontrollera att din mätare har registrerat rätt mängd vatten, byts den ut
med ca 10 års intervall. Vi kontaktar dig när det är dags för ett mätarbyte. Vi tar då in mätaren till vår Vattenmätarverkstad och utför en noggrann kontroll av vattenmätarens funktion.
Vår Vattenmätarverkstad är ackrediterad (godkänd av SWEDAC) för att utföra den här typen av kontroller. Skulle vi vid kontrollen upptäcka att mängden registrerat vatten är felaktigt hög kompenserar vi dig genom att återbetala överskjutande belopp. 
Om du som fastighetsägare själv begär undersökning av din vattenmätare och denna visar sig ha godkänd noggrannhet får du som fastighetsägare betala en fastställd kontrollkostnad.

Ansvar för vattenmätaren

Vattenmätaren är Luleå kommuns egendom, mätarkonsoll med avstängningsventiler och kopplingar före och efter vattenmätaren tillhör dig som fastighetsägare.
Ansvaret för drift och underhåll av vattenledningen från förbindelsepunkten in till fastigheten ligger också på dig som fastighetsägare.
Se till vattenmätaren emellanåt, skydda den mot frost och påverkan samt mot återströmning av varmvatten.
Du bör kontrollera att avstängningsventilerna kring mätaren är i funktionsdugligt skick. Om vattenmätaren skadas ska du kontakta Vattenmätarverkstaden för utbyte, kostnaden debiteras dig som fastighetsägare.

Har du funderingar kontaktar du Luleå kommun - Stadsbyggnadsförvaltningens kundtjänst på telefon 0920 45 44 44