• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Råneå vattenverk

Från Råneå vattenverk försörjer vi Råneå tätort med dricksvatten. Råvattnet till Råneå vattenverk tar vi från sjön Andträsket och är klassat som ett ytvatten.

Eftersom vattnet från Andträsket innehåller en del humusämnen som färgar vattnet och ibland lite bakterier måste vi rena det innan vi kan använda det till dricksvatten. Därför tillsätter vi fällningskemikalier i vattnet i vattenverket. Dessa bildar tillsammans med partiklarna i vattnet större flockar som sedan avskiljs genom sedimentering och filtrering genom sand. För att skydda ledningsnätet mot korrosionsangrepp (rost) tillsätter vi kalk och kolsyra till vattnet. Innan vattnet lämnar vattenverket och pumpas ut till konsumenterna tillsätter vi en liten dos klor för att se till att vattnet bevarar sin goda kvalitet.

Vattenkvalitet

Utgående dricksvatten från Råneå vattenverk testas 26 gånger per år och jämförs med Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten. Dricksvattnet är kemiskt sett ett medelhårt vatten och har en hårdhetsgrad på 5,3 dH (tyska hårdhetsgrader). Här hittar du översiktsinformation om vilka mikrobiologiska och kemiska egenskaper dricksvattnet har i Råneå.

Vattenskyddsområde

Det är viktigt att vi skyddar Andträsket så att råvattnet fortsätter att vara av god kvalitet så att vi kan fortsätta att använda det som dricksvatten. Därför planerar vi att inrätta ett nytt skyddsområde kring sjön. Innan vi inrättar ett nytt vattenskyddsområde samråder vi med fastighetsägare, byaföreningar, miljökontoret, länsstyrelsen och andra myndigheter för att skapa de bästa förutsättningarna för ett effektivt skydd för täkten. När vi kommit överens är det kommunfullmäktige som fattar det slutgiltiga beslutet.