• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Ordlista

 ABVA - Kommunen upprättar allmänna bestämmelser för användande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA). ABVA reglerar förhållandet mellan VA-huvudmannen och fastighetsägaren.

Avloppsvatten — ett samlingsnamn för spillvatten, kylvatten, dagvatten och dränvatten.

Bräddning - Avloppsvattnet går rakt ut i recipienten utan att först ha behandlats i reningsverket.

Dagvatten — Regn och smältvatten. Det avleds oftast till naturen via diken för infiltration i mark eller ledningar till närliggande vattendrag.  Regn- och smältvatten från tak, gator och andra ytor som inte tränger ned i marken utan rinner på markytan.
 
Dricksvatten — Kvalitetsgodkänt vatten för obehindrat nyttjande som dricksvatten.
 
Dränvatten (dräneringsvatten) — Vatten som kommer från dränering av husgrunder och utdikningsområden. 

Grundvatten — Vatten som tränger djupt ned i marken och fyller hålrummen i jord och berg.

Huvudledning — Ledning av grövre dimension som leder vatten till eller från ett större antal abonnenter/byggnader.

Huvudman — Den som äger en allmän VA-anläggning. Huvudman för den allmänna VA-anläggningen i Luleå kommun är Stadsbyggnadsnämnden. Stadsbyggnadsförvaltningen förvaltar den allmänna VA-anläggningen.

Kylvatten - Vatten som används för kylning av till exempel ishallar.  

Nedstigningsbrunn (SNB, DNB)- Brunn på huvudledning. Används på dag- och spillvattenledningar. Dimension 1000 mm.

Recipient — Vattenområde som mottagare av renat avloppsvatten. - Det vattendrag eller sjö dit behandlat spillvatten eller dagvatten rinner.

Råvatten — Råvara till dricksvatten och vars ursprung är grundvatten eller ytvatten.

Servisledning — Den ledning som knyter samman fastigheten och det allmänna VA-distributionsnätet fram till anslutningspunkten. (Servisledningen ägs av fastighetsägaren, vanligtvis sträckan från fastighetens byggnad ut till förbindelsepunkten en halv meter utanför tomtgräns.)
 
Spillvatten — Avloppsvatten från hushåll och industrier. Leds via avloppsledningar till reningsverk.Vatten från dusch, bad, tvätt, disk och toaletter.

Tillskottsvatten –Tillskottsvatten är ett samlingsbegrepp för vatten som utöver spillvatten avleds i spillvattenförande avloppsledning. Tillskottsvatten kan således vara dagvatten, dränvatten, inläckande sjö- och havsvatten eller dricksvatten.

Vattentäkt — Härifrån hämtas vattnet i obehandlade form, som så kallat råvatten, innan det bereds ( renas) i ett vattenverk. En vattentäkt kan vara ett grundvattenmagasin/vatten i mark, en sjö eller ett vattendrag.
 
Va — Förkortning av vatten- och avlopp.

Vattentjänster — Dricksvatten-, spillvatten- och dagvattentjänster.

Verksamhetsområde — Det geografiska område inom vilket kommunen tillhandahåller allmänna vatten- och avloppstjänster. Området fastställs av kommunfullmäktige.
 
Ytvatten — Det vatten som är synligt; i form av sjöar, vattendrag och hav.
     
Återströmningsskydd — En installation i fastigheten som förhindrar att förorenat vatten från fastigheten förs vidare till den allmänna dricksvattenledningen.